Valgstyre

Valgstyret for perioden 1.1.2024-31.12.2027

Valgstyret velges for fire år av gangen, og velges samme året som høgskolestyret. Studentrepresentanter velges hvert år.

Faste medlemmer

Varamedlemmer

Direktør Anne-Marie Gaino, leder

Personalsjef May Kristin Utsi Vars

Ansattes representant Mathis M. Skum

Ville Söderbaum

Studentrepresentanter valgt for studieåret 2023/2024:

 

Sara Katrine Aleksandersen

Sondre Biti Sandvik (første vara)

 

Inger Anni Valkeapää (andre vara)

1) Valgstyrets mandat og sammensetning.

Høgskolen skal ha et valgstyre, som skal forberede og forestå valgene, etter gjeldende regler. Valgstyret består av høgskoledirektøren, ansattrepresentanter og student representanter. Høgskoledirektøren er valgstyrets leder.

 

2) Oppnevning.  

Høgskolestyret oppnevner de to representantene, foreslått av de ansattes fagforeninger og av studentstyret. I hvert forslag skal det være minst to navn som har tatt hensyn til kjønn. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av representantene.

 

3) Virkeperiode.  

Valgstyrets funksjonstid er fire år. Samme år som høgskolestyret er valgt oppnevner høgskolestyret et nytt valgstyre. Valgstyrets funksjonsperiode starter 1. januar det påfølgende år.

 

4) Avgang.   

Foreslås en av representantene i valgstyret som representant for høgskolestyret, skal vedkommende tre ut av valgstyret og varamedlem som blir fast medlem. Nytt varamedlem oppnevnes av høgskolestyret.

 

5) Bestemmelser.  

Valgstyret er beslutningsdyktig når to av representantene møter. Beslutninger fattes når flertallet stemmer. Ved stemmelikhet er det lederens stemme som er avgjørende. Valgstyrets representant kan påklage valgstyrets vedtak til høgskolestyret. Klagen må leveres skriftlig senest dagen etter valgstyrets møte.