Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalget ved Samisk høgskole har en viktig rolle i arbeidet med forbedring av studenters læringsmiljø og læringssituasjon. Læringsmiljøutvalget skal sikre at studenter får mulighet til å være med på å bestemme saker i forbindelse med læringsmiljø. Læringsmiljøutvalget skal blant annet planlegge tiltak i forhold til læringsmiljøet, kjenne til arbeidsmiljøsaker og kontrollere studenters sikkerhet og velferd.

Læringsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering ut fra hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Høgskolen skal arbeide med å legge til rette for et godt læringsmiljø for studentene og i dette arbeidet skal det tas hensyn til teknisk og sosial utvikling i samfunnet og det aktuelle studium og studieopplegg.

Ansatte oppnevnes for 2 år. Studenter oppnevnes for hvert år. 

Styret for forskning og utdannings mandat ble behandlet i høgskolestyret saken: http://samas.no/se/allaskuvlla-birra/organisasuvdna/dutkan-ja-oahpahusstivra-dos

Studentrepresentanter for studieåret 2019/20: 

  1. Fast medlem: Anna Christina Buljo
  2. Fast medlem: Brita Maria Hætta
  • Varamedlem: Elen Anna Triumf
  • Varamedlem: Anne Kemi

Representanter for ansatte valgt for perioden 1.1.2019-31.12.2021

  1. Fast medlem: Rauna- Rahko Ravantti
  2. Fast medlem Marit Meløy
  • Varamedlem: Inger Ellen Eira Gaup
  • Varamedlem Susanne vars Buljo

 

Hjemmel:

http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-005.html#4-3

(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført.  Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.   Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.  Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø.

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget.

Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15/KAPITTEL_1-4?q=L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalg#KAPITTEL_1-4