Skikkethetsnemnd

Behandler studentsaker som fremmes av studieansvarlig for skikkethetsvurdering. Gir innstilling til høgskolens klagenemnd med vurdering av hvorvidt studenten er skikket eller ikke i forhold til aktuell utdanning

I henhold til departementets rundskriv F-14-06 skal styret utnevne medlemmer til skikkethetsnemnd for blant annet lærerutdanningene .

Studentrepresentanter

  • Fast medlem Lise Karita Hætta
  • Fast medlem Mikkel Rasmus Logje
  • Varamedlem Karen Marit Siri
  • Varamedlem Karen Inger Skum