Styrer og utvalg

I henhold til lov om universiteter og høgskoler skal studenter utgjøre minst 20% av høgskolens styrer og utvalg med vedtaksrett.

Samisk høgskole har følgende styrer og utvalg

Styret for Samisk høgskole

 • rektor
 • prorektor
 • 4 eksterne medlemmer
 • 2 studenter
 • 3 interne medlemmer

Forsknings- og studiestyre

 • 2 dekaner
 • 2 studenter

Læringsmiljøutvalg

 • 2 fagansatte
 • 2 studenter

Klagenemnd

 • 1 ekstern medlem
 • 2 interne medlemmer
 • 2 studenter

Opptakskomitè

 • 1 fagansatt
 • 1 administrativ ansatt
 • 1 student

Valgstyre

 • direktør
 • dekan
 • 1 student

Skikkethetsvurderingsnemnda

 • dekan
 • studieleder for lærerutdanningene
 • 2 eksterne medlemmer fra praksisfeltet
 • 2 faglærere
 • 2 studenter
 • 1 ekstern representant med juridisk embetseksamen