Ansettelsesorgan for undervisnings- og forskerstillinger

Ansettelsesorgan for undervisnings- og forskerstillinger (FVO)  1.4.22-31.3.24 

 
  Faste medlemmer

Varamedlemmer

Leder

Direktør Anne-Marie Gaino                     

Studie- og forskningsadmin. sjef 
Áilá Márge Varsi Balto

Fagansatt GDS instituttet

Ánte Aikio

Rávdná Biret Márjá Eira Sara

Fagansatt SOA instituttet   

Biret Elle Juuso

Marikaisa Laiti

SOA instituttleder     

John-Marcus Kuhmunen  

Inger Ellen Eira Gaup

GDS instituttleder  

Risten Ravna Lansman

Lajla Helene Eira

Arbeidstakerorganisasjoners representant             

Torunn Pettersen

 

 

Mandat, sammensetning og regelverk for FVO.

Vedtatt av styret ved Samisk høgskole 7.3.2018 (sak S-13/18, saksnummer 18/00082)

Rolle og fullmakt for FVO

1. Ansettelsesorgan for fagstillingene (FVO) er et ansettelsesorgan underlagt styret ved Samisk høgskole etter lov om høgskoler og universiteter § 6-3. FVO fatter sine vedtak på grunnlag av delegasjon fra høgskolestyrene og er et eget forvaltningsorgan. FVO kan også treffe vedtak etter anmodning fra høgskolestyret og innenfor de rammer som høgskolestyret til enhver tid har fastsatt skal gjelde for den aktuelle virksomheten.

2. FVO er ansettelsesorgan for alle undervisnings- og forskningsstillinger ved Sámi allaskuvla, med unntak av professor- og dosentstillinger. 

3. FVO er også et ansettelsesorgan for stillinger som er direkte knyttet til utdanning, forskning eller stillinger som produserer faglig innhold på annen måte, selv om de ikke har stillingskode for undervisnings- og forskningsstillinger.

4. FVO behandler alle saker i henhold til lover og regler som ansettelsesorganet er underlagt i forhold til disse stillingene.

5.  FVO oppnevner sakkyndig utvalg for alle utdannings- og forskningsstillinger, samt doktorgradsstipendiatstillinger.

FVO sammensetning er:

1) En fagansatt med personlig varamedlem valgt av ansatte ved institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap.

2) En fagansatt med personlig varamedlem valgt av ansatte ved institutt for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk.

3) En ansatt med personlig varamedlem oppnevnt av fagforeninger.

4) Leder av institutt for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap. Vedkommende oppnevner selv sitt varamedlem på første møte i funksjonstiden eller ved varamedlemmets avgang.

5) Leder for institt for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk. Vedkommende oppnevner selv sitt varamedlem på første møte i funksjonstiden eller ved varamedlemmets avgang.

6) Direktør. Vedkommendes varamedlem er utdannings- og forskningssjefen. 

Personalsjefen innstiller i sakene til FVO.