Styret for forskning og utdanning (SFU)

Styret for forskning og utdanning (SFU/DOS) er høgskolens underliggende organ som har en strategisk rolle både i et langsiktig og kortsiktig perspektiv. Styret skal sikre at forsknings- og utdanningsvirksomhet ved Sami allaskuvla følger kvalitetskravene som blir iverksatt for høgskolen.  På anmodning fra høgskolestyret gjør SFU vedtak innenfor de rammene som høgskolestyret har satt for gjeldende virksomhet.

Følgende styremedlemmer er valgt for styret for forskning og utdanning i tidsrommet mars 2020 - mars 2022:

    Vara
Leder Prof. Nils Oskal Dr. Pigga Keskitalo

Fagansatt ved institutt for
språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap

Prof. Harald Gaski Dr. Mikkel Nils Sara

Fagansatt ved institutt for
samiske lærerutdannigner og urfolksjournalistikk

Liv Inger Somby ja Rauna Rahko-Ravantti  
Student (studieår 2019/20)  Elena Skum Risten Turi Aleksandersen
Studeanta (studieår 2019/20)  Elle Helene Siri Anna Christina Buljo

 

SFU møter våren 2020

 • 28.5.2020
 • 28.4.2020
 • 24.3.2020
 • 25.2.2020
 • 28.1.2020

 

Sammensetning av SFU/DOS og dets mandat vedtatt i høgskolestyret den 13.12.2017

 1. Leder skal ha minimum førstestillingskompetanse, vedkommende oppnevnes av styret for Samisk høgskole blant interne eller eksterne fagfolk
 2. Intern fagansatt velges av ansatte ved Avdeling for språk, duodji, reindrift og samfunnsvitenskap
 3. Intern fagansatt velges av ansatte ved Avdelng for samiske lærerutdanninger og urfolksjournalistikk
 4. En student oppnevnes av studentstyret
 5. En student oppnevnes av studentstyret

Leder og fagansatt oppnevnes for 2 år. Studentrepresentanter oppnevnes for hvert år. Leder har dobbelstemme. Hvis leder ikke er tilstede, blir møtet ledet av lederens varamedlem, med dobbelstemme. Det velges personlige varamedlemmer for alle representantene. 

 

Mandat (vedtatt av styret for Samisk høgskole i sak S-sak 24/12)

 • SFU har en rådgivende funksjon og vedtaksmyndighet etter styrets delegasjon, og virker innenfor de årlige budsjettrammer som høgskolestyret fastsetter:

 • SFU kan være både forslagstiller og rådgiver for styret, rektor og direktør i forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål og i forhold til strategiske tiltak som gjelder forskning og studier.

 • SFU skal sikre kvalitet og kvalitetssikringsordninger i Samisk høgskoles virksomhet. SFU fastsetter nærmere kvalitetsmål og -ordninger for kvalitetsdimensjonene for studier og forskning. SFU skal ha tilsyn med kvaliteten på det faglige miljøet, læringsmiljøet og støttefunksjonen. SFU vedtar og reviderer systemet og ordningene for evalueringer som er en del av kvalitetssikringssystemet.

 • SFU fastsetter nærmere retningslinjer og reglement for høgskolens forskrifter som gjelder studier og forskning.

 • SFU skal granske utdanningsvirksomheten på bakgrunn av krav for urfolksinstitusjoner.

 • SFU er tilsettingsorgan for faglige stillinger, bortsett fra for professorer og dosenter.

 • SFU oppnevner sakkyndig utvalg for tilsetninger i undervisnings- og forskningsstillinger og dr.gr.stip.stillinger.

 • SFU tildeler tidsressurs for forsknings- og utviklingsarbeid til de faglige ansatte, på bakgrunn av søknad og institusjonens prioriterte strategier for forskning og utdanning.

 • SFU fastsetter publiseringsplan for egne publiseringskanaler på bakgrunn av Samisk høgskoles strategiplan. SFU kan oppnevne et eget publiseringsutvalg, og delegere oppgaver til dette utvalget.

 • SFU vedtar det forskningsetiske systemet og fungerer som et forskningsetisk kontrollorgan.

 • SFU fastsetter retningslinjer for utforming av studieprogrammer og emner.

 • SFU godkjenner studiemodeller og -programmer, nye fag- og studieplaner, samt revideringer av disse.

 • SFU kan opprette og legge ned emner innen studieprogrammene, og til enhver tid å prioritere hvilke emner skal tilbys.

 • SFU kan vedta at planlagte studietilbud ikke blir igangsatt dersom det er få søkere eller at det ikke er tilstrekkelig med faglige ressurser.

 • SFU godkjenner studentrekrutteringsplan.

 • SFU godkjenner internasjonaliseringsplan.

 • SFU avgjør søknader om godskriving og faglig godkjenning etter universitets- og høgskolelovens§ 3-5.

 • SFU fastsetter retningslinjer for opptak til studier ved Samisk høgskole og oppnevner opptaksutvalg.

 • SFU fastsetter undervisningsterminene ved Samisk høgskole, jfr. universitets- og høgskolelovens§ 3-8.

SFU kan delegere fullmakt etter behov til leder av SFU-styret, dekanene eller studiesjefen.

Styret kan delegere mer myndighet til SFU, på bakgrunn av særskilte vedtak.