1. Ulbmil ja huksehus

Sámi allaskuvlla stivra dohkkehii guovvamánu 14. Beaivvi 2011 Sámi allaskuvlla kvalitehtasihkkarastinvuogádaga oppalaš oasi. Vuogádat ja dasa gullevaš oasit biddjoje fápmui dohkkehemiin.

Sámi allaskuvlla kvalitehtasihkkarastinvuogádat čilge Sámi allaskuvlla strategalaš ja systemáhtalaš kvalitehtabarggu. Vuogádat čilge dimenšuvnnaid mat leat oassin oahppodoaimmaid kvalitehtasihkkarastima barggus ja bargo- ja ovddasvástádusjuogu kvalitehtasihkkarastimis ja oahpuid hálddašeamis. Ossodagat galget ieža ráhkadit ossodagaid bargguid prosedyraid. Dát galget čuovvut oktasaš kvalitehtavuogádaga.

Sámi allaskuvlla oahpuid kvalitehtaovdánahttin galgá  leat vuođđuduvvon jođihangoddái ja buot dásiid bargiid gaskkas. goađit ja ovttaskas fágabargit leat guovddážis barggus fállat studeanttaide oahpuid main lea alla fágalaš ja pedagogalaš dássi. Studeanttain lea maid guovddáš rolla kvalitehta ovdánahttimis, earenoamážit dán bokte go aktiivvalaččat servet oahpahusdoaimmaide ja go buktet konstruktiivvalaš árvvoštallamiid fágasuorgái.

Kvalitehtasihkkarastinvuogádat sisttisdoallá doaimmaid mat gusket oahppokvalitehtii ja studeanttaid oahppobirrasii. Vuogádaga čilgehus guoská buot oahppofálaldagaide maid Sámi allaskuvla ovddasvástida:

 • Oahppoovttadagaide
 • Jahkeovttadagaide
 • Bachelorprográmmaide
 • Masteroahpuide
 • PhD-oahpuide
 • Profešuvdnaoahpuide
 • Joatkkaoahpuide ja lassioahpuide

Ulbmil

Sámi allaskuvlla kvalitehtasihkkarastinvuogádat galgá leat reaidun sihkkarastin dihte ahte Sámi allaskuvlla doaimmain lea alla kvalitehta ja ahte lea čađa gaskka kvalitehtaovdáneapmi.

Kvalitehtasihkkarastinvuogádat galgá leat reaidun duohtan dahkat Sámi allaskuvlla ulbmila eamiálbmotásahussan mii seailluha ja ovddida sámegiela, sámi kultuvrra ja servvodagaid. Sámi allaskuvla lea ásahuvvon earenoamážit vuhtii váldit sámi beroštumiid ja dárbbuid alit oahpahusa ja dutkama oktavuođas. Allaskuvla galgá oahppofálaldagaidisguin buvttadit kandidáhtaid geat oahpuin leat háhkan máhttu, dieđuid ja gelbbolašvuođa mat lea ávkkálaččat sihke studeanttaide alcceseaset ja sámi servodaga dárbbuide.

Sámi allaskuvlla mihtu lea ahte kvalitehtasihkarastinvuogádagat galgá:

 • sihkarastit oahpuin alla kvalitehta
 • sihkarastit buori oahppobirrasa studeanttaide
 • sihkarastit ahte studeanttat čađahit oahpuid áiggil buriid bohtosiiguin

Kvalitehtabargu galgá dokumenterejuvvot ja leat álki gávdnamis allaskuvlla birrasii.Sihke bargit ja studeanttat galget dovdat ja oamastit kvalitehtasihkarastinvuogádaga, ja searvat kvalitehtabargguide. Kvalitehtasihkarastinvuogádat galgá leat ealli vuogádat, mii čađa gaskka ovdána. Kvalitehtasihkarastinvuogádat galgá sihkarastit ahte kvalitehtabargu doaibmá ja ahte fuomáša kvalitehtaspiehkastemiid.

Kvalitehtasihkarastinvuogádat galgá sihkarastit ahte duhtada sihke siskkáldas ja olggobeale ásahusa kvalitehtagáibádusaid:

 • Kvalitehtasihkarastin studeanttaid ektui

Kvalitehtasihkarastinvuogádat galgá sihkarastit buori kvalitehta studeanttaid oahppama ja oahppobirrasa ektui ja buori kvalitehta studeantabálvalusaid dáfus.  Vuogádat galgá čilget proseassaid ja rutiinnaid mat leat čatnon oahppanproseassaide ja oahppobirrasii, ja mat movttiidahttet studeanttaid searvat bargui.

 • Kvalitehtasihkarastin siskkáldasat ásahusas

Vuogádat galgá leat mielde huksemin nana kvalitehtakultuvrra ja vuogáidahttit proseassaid ja rutiinnaid nu ahte sihkkarastá buori resursageavaheami, ja ahte olaha plánejuvvon mihtuid

 • Kvalitehtasihkarastin olggobeale ásahusa gáibádusaid ektui

Kvalitehtasihkarastinvuogádat galgá oahpuid ulbmiliid, sisdoalu ja vugiid ovddidit nu ahte duhtadit servvodaga dárbbuid ja sihkkarastá oahpuid relevánsa. Vuogádat gálgá sihkarastit ahte Sámi allaskuvla čuovvu lágaid ja njuolggadusaid ja muđui eiseválddiid gáibádusaid ja vuordámušaid.

 • Kvalitehtasihkarastin eamiálbmotásahussan

Sámi allaskuvla galgá leat mielde gokčamin sámi servvodagaid dárbbuid dutkamii ja oahpu hárrái, iežas fágalaš profiila siskkobealde. Sámi allaskuvlla doaibma galgá čuovvut ja oasálastit eamiálbmogiid oahpahusa ja dutkama ovdáneapmái,  ja čuovvut WINHEC kvalitehtamihtuid dutkan- ja oahpahusdoaimmain. Sámi allaskuvllas galgá doaimmas bokte váikkuhit dasa ahte dieđalaš máhttu huksejuvvo árbevirolaš kultuvrra ja luondduipmárdusa ala, ja sihkarastit ahte doaimma bohtosat gaskkustuvvojit servvodahkii.
 

Sámi allaskuvlla kvalitehtasihkarastinvuogádagas leat 5 kvalitehtadimenšuvnna:

 • Sisaváldinkvalitehta
 • Oahppokvalitehta
 • Eksámenkvalitehta
 • Dutkankvalitehta
 • Rámmakvalitehta
   

Sámi allaskuvlla kvalitehtasihkkarastinvuogádat

Sámi allaskuvlla kvalitehtasihkkarastinvuogádat lea guovtti oasis, oppalaš oassi ja kvalitehtahtagiehtagirji- ja prosedyra

Oppalaš oassi lea stivrra mearridan vuođđodokumeanta mii oppalaččat čilge kvalitehtasihkarasttima ulbmiliid, aktevrraid ja ovddasvástádusjuogu,  ja mihttuid. Nubbi oassi lea kvalitehtagiehtagirji ja prosdyrat mii čilge dárkileabbo aktevrraraid ja ovddasvástádusjuogu, evalueremiid ja analysa, kvalitehtasihkkarastima ja oahppodoaimmaid hálddašeami bargo- ja ovddasvástádusjuogu. Dása gullet maid prosedyračilgehusat.

                                           

                               Oahppodoaimmaid kvalitehtasihkkarastin Sámi allaskuvllas

Oppalaš oassi, Sámi allaskuvlla stivra mearridan áššis S 09/11

                ↓                                                                                                                         ↓

Oahppodoaimmaid kvalitehtagiehtagirji

1. Ulbmil ja huksehus

2. Aktevrrat ja ovddasvástádusjuohku

3. Kvalitehtadimenšuvnnaid mihtut

4. Evalueremat

5. Oahppokvalitehta analysa

6. Bargo- ja ovddasvástádusjuohku kvalitehtasihkkarastimis ja oahpuid hálddašeamis

 

 

 

               →

Prosedyrat

 

Vuođđuduvvon njuolggadusaide ja kvalitehtasihkkarastinvuogádahkii.

 

Čilge siskkáldas doaimmaid mihtuid, ovddasvástádusjuogu, prosedyraid ja bargojuogu, sihkkarastindihte buori kvalitehtasihkkarastima ja hálddašeami oahppodoaimmain

 

Prosedyrat

Prosedyračilgehusat galget sihkkarastit ahte  rutiinnat ja ovddasvástádusjuogut leat bures kvalitehtasihkkarastojuvvon ja vuođđuduvvon kvalitehtasihkkarastinvuogádahkii. Prosedyrat hábmejuvvojitguoskevaš njuolggadusaid ja Sámi allaskuvlla kvalitehtasihkkarastinvuogádaga vuođul. Prosedyrat galget čilget mihtuid, ovddasvástádus- ja bargojuogu ja bargguid čađaheami.

 


Kvalitehtasihkkarastin:

 1. Ulbmil ja huksehus
 2. Aktevrrat ja ovddasvástádusjuohku
 3. Kvalitehtadimenšuvnnaid mihtut
 4. Evalueremat
 5. Oahppokvalitehta analysa
 6. Bargo- ja ovddasvástádusjuohku kvalitehtasihkkarastimis ja oahpuid hálddašeamis
Oahppodoaimmaid kvalitehtagiehtagirji
Filesize: 1226 KB