1 Formål og oppbygging

Styret for Samisk høgskole godkjente den generelle delen for Samisk høgskoles kvalitetssikringssystem 14.2.2011. Systemet med tilhørende deler tredde i kraft med godkjenningen.

Kvalitetssikringssystemet for Samisk høgskole beskriver Samisk høgskoles strategiske og systematisk kvalitetsarbeid. Systemet beskriver dimensjoner som inngår i arbeidet med kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten og ansvars- og arbeidsfordelingen for kvalitetssikring og forvaltning av utdanningene. Enhetene ved Samisk høgskole skal selv utarbeide prosedyrebeskrivelser for oppgaver som de har ansvar for å gjennomføre. Disse skal være del av et felles kvalitetssikringssystem.

Kvalitetsutvikling av Samisk høgskoles studier skal være forankret i ledelsen og mellom ansatte på alle nivåer. Fagavdelingene og alle fagansatte er i sentrum av arbeidet med å tilby studentene studier med et høyt faglig og pedagogisk nivå. Studentene har også en sentral rolle i utviklingen av kvalitet, spesielt ved aktiv deltakelse i undervisningsaktiviteter og ved å gi konstruktive evalueringer til fagmiljøet.

Arbeidet med å utvikle kvaliteten på Samisk høgskoles utdanninger skal forankres blant ledere og ansatte på alle nivå i organisasjonen. Instituttene og den enkelte faglig ansatte har stor betydning for arbeidet med å tilby studier med høy faglig og pedagogisk kvalitet. Studentene har også en viktig rolle i arbeidet med å utvikle utdanningskvaliteten gjennom blant annet å delta aktivt i undervisningsaktivitetene og gi konstruktive tilbakemeldinger til fagmiljøene.

Kvalitetssystemet omfatter virksomhet relatert til utdanningskvalitet og studentenes læringsmiljø. Systemets beskrivelse gjelder for alle utdanningstilbud som Samisk høgskole er ansvarlig for. Det vil si:

 • Enkeltemner
 • Årsstudier
 • Bachelorprogram
 • Mastergradsprogram
 • Ph.d.-program
 • Profesjonsutdanninger
 • Etter- og videreutdanninger

Formål
Kvalitetssikringssystemet ved Samisk høgskole skal være et verktøy som sikrer at all virksomhet ved Samisk høgskole har høy kvalitet og at det er en kontinuerlig kvalitetsutvikling.

Kvalitetssikringssystemet skal være et verktøy som virkeliggjør Samisk høgskoles mål som urfolksinstitusjon som ivaretar og utvikler det samisk språket, den samiske kulturen og samfunnene. Samisk høgskole er etablert for å spesielt ta hensyn til samiske interesser og behov i forbindelse med høyere utdanning og forskning. Samisk høgskole skal med sine studietilbud produsere kandidater som gjennom studiene har tilegnet seg kunnskap, informasjon og kompetanse som er til nytte for både studentene selv og det samiske samfunnet.

Samisk høgskoles målsetning er at kvalitetssikringssystemet skal:

 • Sikre høy kvalitet i studiene
 • Sikre et godt læringsmiljø for studenter
 • Sikre at studenter gjennomfører studier til normert tid med et godt resultat

Arbeidet med utdanningskvalitet skal dokumenteres og være godt synlig for aktørene i høgskolemiljøet. Både ansatte og studenter skal kjenne til og ha et eierforhold til kvalitetssikringssystemet og være med på kvalitetsarbeidet. Kvalitetssikringssystemet er et levende system som hele tiden er i utvikling. Kvalitetssikringssystemet skal sikre at kvalitetsarbeidet fungerer og at avvik oppdages.

 

Kvalitetssikringssystemet skal sikre at både interne og eksterne kvalitetskrav oppfylles:

 • Kvalitetssikring i forhold til studenter

Kvalitetssikringssystemet skal sikre høy kvalitet i studenters læring og læringsmiljø og i forhold til studenttjenester. Systemet skal beskrive prosesser og rutiner som har tilknytning til læringsprosesser og læringsmiljø og som motiverer studenter til å delta i arbeidet.

 • Institusjonens interne kvalitetssikring

Systemet skal være med på å bygge opp en solid kvalitetskultur og systematisere prosesser og rutiner som sikrer en god ressursutnyttelse og at fastsatte mål oppnås.

 • Kvalitetssikring i forhold til eksterne krav

Kvalitetssikringssystemet skal utvikle studienes mål, innhold og metoder slik at disse tilfredsstiller samfunnets behov og sikrer studienes relevans. Systemet skal sikre at Samisk høgskole følger lover og forskrifter og ellers myndigheters krav og forventinger.

 • Kvalitetssikring som urfolksinstitusjon

Samisk høgskole skal innen egen faglig profil være med på å dekke det samiske samfunnets behov i forhold til utdanning og forskning. Samisk høgskoles virksomhet skal følge og være en del av utviklingen av urfolksforskning og –utdanning, og følge WINHECs kvalitetsmål for forsknings- og utdanningsvirksomhet. Samisk høgskole skal med sin virksomhet være med på å påvirke at vitenskapelig kunnskap bygger på tradisjonell kultur og naturforståelse, samt sikre at virksomhetens reultater formidles til samfunnet.

Samisk høgskoles kvalitetssikringssystem består av 5 kvalitetsdimensjoner:

 • Opptakskvalitet
 • Studiekvalitet
 • Eksamenskvalitet
 • Forskningskvalitet
 • Rammekvalitet

Samisk høgskoles kvalitetssikringssystem
Samisk høgskoles kvalitetssikringssystem består av to deler, en generell del og kvalitetshåndbok og –prosedyre.

Kvalitetssikringssystemets generelle del er et grunndokument, godkjent av styret for Samisk høgskole, som gir en helhetlig beskrivelse av kvalitetssikringens formål, aktører og arbeidsfordeling og mål. Den andre delen består av kvalitetshåndbok og prosedyrer som gir en nærmere beskrivelse av aktører og ansvarsfordeling, evalueringer og analyser, kvalitetssikring og arbeids- og ansvarsfordeling i forvaltning av utdanningsvirksomhet. Også prosedyrebeskrivelser er del av dette.

Kvalitetssikring av utdanningsvirksomhet ved Samisk høgskole

Generell del, vedtatt av styret for Samisk høgskole i sak S 09/11

↓                                                                                                                                                                                                       ↓

Kvalitetshåndbok for utdanningsvirksomhet

1. Formål og oppbygging

2. Aktører og ansvarsfordeling

3. Mål for kvalitetsdimensjoner

4. Evalueringer

5. Analyse av studiekvalitet

6. Arbeids- og ansvarsfodeling i kvalitetssikring og forvaltning av studier

 

 

Prosedyrer

 

Forankret i regelverk og kvalitetssikringssystem

 

Beskriver mål, ansvarsfordeling, prosedyrer og arbeidsfordeling i intern virksomhet, for å sikre god kvalitetssikring og forvaltning av utdanningsvirksomhet

 

Prosedyrer
Prosedyrebeskrivelsene skal sikre at fakultetenes rutiner og ansvarsfordeling er godt kvalitetssikret og forankret i kvalitetssystemet. Prosedyrer utarbeides etter gjeldende reglement og Samisk høgskoles kvalitetssikringssystem. Prosedyrer skal beskrive mål, ansvars- og arbeidsfordeling og utførelse av arbeidsoppgaver.