Kapihttal 6. Studeanttaid progrešuvnnat

Ulbmil

Dokumeanta galgá sihkkarastit ahte Sámi allaskuvlla prográmmastudeanttat čađahit progrešuvnnaid normerejuvvon áigái ja ahte studeanttaid progrešuvnnat čuovvolahttojuvvojit nu ahte heaitin unnu. Viidásit galgá dokumeanta sihkkarastit ahte dábálaš progrešuvnna spiehkasteami sivva čielggaduvvo ja ahte doaimmat biddjojit johtui, jus lea dárbu, nu ahte studeanta nagoda čađahit oahpu.

Doaibmaguovlu

Dát dokumeanta guoská ollislaččat Sámi allaskuvlla studeanttaid progrešuvnnaid meannudeapmái ja čilge oktasaš osiid mat gullet dán bargui. Ph.D-ohppui ii guoskka dát dokumeanta, dát čilgejuvvo sierra kapihttal 12. Prosedyrat ja rutiinnat mat gusket dán bargui leat gávdnamis oahppohálddahusa siidduin Sámi allaskuvlla ruovttusiiddus.

Lágat ja njuolggadusat mat gusket Sámi allaskuvlla progrešuvdnašiehtadusaid hálddašeapmái:

Dutkan- ja oahppostivrra ovddasvástádus lea:

 • Mearridit prográmmaoahpuid progrešuvnnaid prográmmaplána dohkkehemiin.

Progrešuvdnašiehtadusaid bargu juhkkon gaskkal oahppohálddahusa ja Sámi allaskuvlla fágagođiid.

Oahppohálddahusa ovddasvástádus lea:

 • Ráhkadit progrešuvdnašiehtadusaid studeantahálddašanvuogádagas FS:s
 • Doallat diehtojuohkima studeanttaid progrešuvdnašiehtadusaid birra
 • Almmuhit dieđuid progrešuvdnašiehtadusaid birra ruovttusiidui
 • Registreret rievdadusaid progrešuvnnain
 • Dárkkistit geat leat dohkkehan progrešuvdnašiehtadusaid ja čuovvolahttimat dán ektui
 • Sáddet dieđuid fágakoordináhtoriidda prográmmastudeanttaid birra geat eai oro čuovvume progrešuvnna
 • Ovttas koordináhtoriin čuovvolahttit studeanttaid geat eai oro čuovvume progrešuvnnaid.

Fágagođiid ovddasvástádus lea:

 • Evttohit
 • Ovttas oahppohálddahusain čuovvolahttit studeanttaid geat eai oro čuovvume progrešuvnna.

Sámi allaskuvlla progrešuvdnašiehtadusat oppalaččat

Universitehta ja allaskuvlaláhka geatnegahttá allaskuvlla ráhkadit šiehtadusa studeanttaiguin geat váldet 60 oahppočuoggá dahje eambbo oahppojagis. Progrešuvdnašiehtadusas galgá boahtit ovdan galle oahppočuoggá studeanta váldá lohkanbajis ja makkár oahppoovttadagaid son čađaha goas. Progrešuvdnašiehtadusa dohkkehemiin mieđiha studeanta maid ahte dovdá sutnje guoskevaš láhkaásahusaid ja njuolggadusaid allaskuvllas.

Progrešuvdnašiehtadusaid ráhkadeapmi

Sámi allaskuvlla stivra mearrida makkár prográmmaoahput galget fállojuvvot boahtte oahppojagi. Dutkan- ja oahppostivra dohkkeha prográmmaplánaid maid guoskevaš oahpu goahti lea evttohan. Dohkkehemiin dohkkehuvvo maiddái oahpu progrešuvdna. Dán vuođul ráhkada oahppohálddahusa oahpuid progrešuvnnaid studeantahálddašanvuogádagas FS:s. Siskkáldas prosedyra dása gávdno oahppohálddahusa siidduin Sámi allaskuvlla ruovttusiiddus.

Diehtojuohkin progrešuvnnaid birra

Oahppohálddahus ovddasvástida ahte ruovttusiiddus leat áigeguovdilis dieđu progrešuvdnašiehtadusa birra, earret eará mii dát lea, mo dán dohkkeha ja mo dán rievdada. Oahppohálddahus doallá maiddái diehtojuohkima dán birra oahppojagi álgima oktavuođas.

Progrešuvdnašiehtadusa rievdadeapmi

Studeanttat sáhttet ieža rievdadit progrešuvdnašiehtadusa muhtun muddui, ovdamearkka dihte válljenfágaid válljemiin. Dát dahkko studeantawebas. Jus leat rievdadusat maid studeanta ii sáhte ieš dahkat, ovdamearkka dihte sisaheivehanáššiid ja/dahje permišuvnna oktavuođas, de rievdada oahppohálddahus progrešuvdnašiehtadusa. Siskkáldas prosedyra dása gávdno oahppohálddahusa siidduin Sámi allaskuvlla ruovttusiiddus.

Progrešuvdnašiehtadusa čuovvolahttin

Oahppohálddahus galgá go áigemearri dohkkehit progrešuvdnašiehtadusa lahkona dárkkistit geat eai leat dohkkehan šiehtadusa. Siskkáldas prosedyra dása gávdno oahppohálddahusa siidduin Sámi allaskuvlla ruovttusiiddus.

Oahppohálddahus galgá sáddet čuovvovaš dieđuid guoskevaš oahpu koordináhtorii

 • Studeanttat geat maŋŋel 2. lohkanbaji leat ceavzán unnánat go 60 % progrešuvnna oahppočuoggáin
 • Studeanttat geat maŋŋel 4. lohkanbaji leat ceavzán unnánat go 60 % progrešuvnna oahppočuoggáin
 • Studeanttat geat eai leat ceavzán ovttage oahppočuoggá progrešuvnnas maŋŋel 1. lohkanbaji.

Oahppohálddahus ovttas koordináhtoriin bovde studeanttaid ságastallamii. Koordináhtor árvvoštallá galgá go studeanttaid maŋemus namuhuvvon joavkkus bovdet ságastallamii. Ságastallamii adno sierra skovvi. Jus ságastallamis boahtá ovdan ahte sierra doaibmabijut leat dárbbašlaččat vai studeanta sáhttá čađahit oahpu, de ovddasvástida koordináhtor dáid. Jus studeanta ii boađe ságastallamii, de galgá dát duođaštuvvot.

Oahpahusplána

Studeanttat geat čađahit unnánat go 60 oahppočuoggá oahppojagis galget dohkkehit oahpahusplána. Oahpahusplána dohkkehemiin dieđihuvvo studeanta eksámenii(dda). Oahppohálddahus ráhkada oahpahusplánaid ja almmuha dáid studeantawebii. Siskkáldas prosedyra dása gávdno oahppohálddahusa siidduin Sámi allaskuvlla ruovttusiiddus. Oahppohálddahus ovddasvástida ahte dán birra leat áigeguovdilis dieđut gávdnamis ruovttusiiddus ja ovddasvástida diehtojuohkima mii dollo studeanttaide dán birra oahppojagi álgima oktavuođas. Oahpahusplána rievdadeami dahká dábálaččat studeanta ieš, go oahppoovttadagaid dábálaččat eai leat sisaheivehanáššit áigeguovdilat. Jus sisaheivehanášši čuožžila oahppoovttadahkii, de oahppohálddahus rievdada oahpahusplána siskkaldas prosedyra vuođul. Dát leat gávdnamis oahppohálddahusa siidduin Sámi allaskuvlla ruovttusiiddus.

Áigemearri

Čilgehus

15.9./15.2.

Áigemearri dohkkehit progrešuvdnaplána/oahpahusplána čakčat/giđđat

15.7.

Áigemearri čuovvovaš oahppojagi progrešuvdnašiehtadusaid/oahpahusplánaid almmuhit studeantawebii

 


Kvalitehtasihkkarastin:

 1. Ulbmil ja huksehus
 2. Aktevrrat ja ovddasvástádusjuohku
 3. Kvalitehtadimenšuvnnaid mihtut
 4. Evalueremat
 5. Oahppokvalitehta analysa
 6. Bargo- ja ovddasvástádusjuohku kvalitehtasihkkarastimis ja oahpuid hálddašeamis

 

Oahppodoaimmaid kvalitehtagiehtagirji
Filesize: 1226 KB