Oahput

Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Studiet tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne.

BA - Joatkkaoahppu
Oasseáiggis

Kursen Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter är på 7,5 högskolepoäng och behandlar olika läs- och skrivdidaktiska förhållningssätt för elever med samiska som första- och andraspråk.

BA - Sierra kursa
Oasseáiggis
7.5 oč

Dihtet go don ahte oahpaheaddjeoahppu lea máilmmi deháleamos ámmát?
Mánáidskuvlaoahpaheaddji lea dehálaš olmmoš ohppiid eallimis ja dat mielddisbuktá stuora ovddasvástádusa. Du bargu lea áŋgiruššat ja movttiidahttit ohppiid oahppat, ja beroštit sin oahppobirrasis.

MA - Prográmma
300 oč

Háliidat go gelddolaš ja hástaleaddji árgabeaivvi? Beroštat go sámegielas ja sámi oahpahusas? - Álgge min vuođđoskuvlaoahpaheaddjeohppui!

MA - Prográmma
300 oč