BA - Sierra kursa

SAM 601 - Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter

Välkommen till kursen SÁM 601 Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter. Den här möjligheten är öppen för alla är som är verksam som är lärare (hel- eller deltid) och har kunskaper i samiska, oavsett vilket ämne du undervisar i. 

Du finner mer information om denna utbildningssatsning finns på Skolverket. Se: Bli behörig lärare i samiska - Skolverket. Där finns också en intervju med en lärare i samiska om hennes erfarenheter av kursen.

Du kan även se information om kurserna https://youtu.be/A_ttzGSBOqU

Kort information på nordsamiska https://youtu.be/7Poh7BPQvko

Kort information på lulesamiska https://youtu.be/IFGSpgntSEw

Kort information på umesamiska https://youtu.be/1Ysj_WNmLvI

Kort information på sydsamiska https://youtu.be/5UOCv2WtWVo

 

Utbildningssatsningen består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng och ges i följande ordning:

Kursen Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter är på 7,5 högskolepoäng och behandlar olika läs- och skrivdidaktiska förhållningssätt för elever med samiska som första- och andraspråk. Under kursen får deltagarna kunskaper om olika läs- och skrivaktiviteter som kan stötta elevers lärande. 

Vikten av att hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning om samisk läs- och skrivundervisning kopplas till den faktiska undervisningssituationen i klassrummet. Innehållet i kursen diskuteras genomgående utifrån deltagarnas erfarenheter och planläggning, genomförande och utvärdering av undervisningsaktiviteter diskuteras. Didaktiska tillnärmningar är i fokus för hela kursen, samt lärarens centrala roll för stärkande av elevers samiska språkutveckling och kursen har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. 
 

Ansökan görs direkt till Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences. Även deltagare som deltog under utbildningen terminen innan, ska anmäla sig på nytt.

Kursstart: Kursen startar upp med samling den 19-20 september på Sámi allaskuvla, Diehtosiida, Guovdageaidnu (19.9 kl. 11.00 till 20.9 kl. 15.00)

Kurskod: SÁM 601

Studiepoäng: 7,5 

Studieform: Kursen genomförs på distans med ett par samlingsträffar, egna litteraturstudier som följs av lästräffar/grupparbeten därefter deltar studenten i gruppträffar i ett virtuellt klassrum (Zoom) efter en terminsplan som kursdeltagarna gör tillsammans med sin lärare. Kursmaterial läggs ut på en internetbaserad lärandeplattform (Canvas) som används aktivt, både enskilt och vid gruppindelning utifrån sin samiska språktillhörighet. 

Studiefart: Kvartsfart

Undervisningsspråk: Samiska och svenska. Samiska ges i kursen och praktiseras med och mellan studenter vid indelning i samiska språkgrupper i både muntlig och skriftlig kommunikation.
 

 

 

Filesize: 249 KB
Filesize: 317 KB

Sisabeassangáibádusat

Utbildning för personer som är anställda av en huvudman i Sverige och undervisar vid Sameskolan eller i samiska; samiska på sameskolan, samiska som modersmål och samiska som moderna språk. Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska.

//

Oasálastimii lea eaktu ahte oahpaheaddji lea (ollesáigái dahje oasseáigái) virgáiduvvon skuvllas Ruoŧas (Sámeskuvlastivra, gielda dahje skuvlastivrras, jus lea čanakeahtes skuvla), ja ahte sii leat dohkkehan oasálastima. Dát gusto sihke sidjiide geain lea oahpaheaddjeoahppu, muhto váilu sámegieloahpu, ja sidjiide geain ii leat oahpaheaddjeoahppu, muhto máhttet sámegiela.

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Jus dus váilu oppalaš lohkangelbbolašvuohta, de lea vejolaš ahte beasat ohppui reálagelbbolašvuođa bokte. Jus leat bargan guhká dahje čađahan eará oahpu, de iskat deavddát go dáinna reálagelbbolašvuođagáibádusaid.