Tilrettelegging av eksamen

Høgskolen kan gi særordninger for kandidater med dokumenterte lese-/skrivevansker, med utviklingshemming, gravide med behov for hvile, ammepauser osv. Særordninger under eksamen kan være spesiell fysisk tilrettelegging, hjelpemidler (PC osv.) og utvidet eksamenstid.

Kandidater med behov for eksamensavvikling under særlige vilkår, skal søke om dette minimum to uker før eksamen. Hvis det oppstår akutte behov, kan det gjøres unntak fra søknadsfristen.  I dokumentasjonen må behovet for særordning  ved eksamen beskrives , og erklæring fra lege/logoped/psykolog skal beskrive hvilke særlig tilrettelegging kandidaten har behov for i eksamenssituasjonen. Det skal søkes skriftlig for hver eksamensperiode om særlig tilrettelegging ved eksamen. Hvis det er dokumentert kronisk sykdom som gir grunnlag for særordning,  er det tilstrekkelig at kandidaten leverer legeerklæring første gang det søkes om spesiell tilrettelegging ved eksamen. Søknadene avgjøres administrativt i samråd med fagområdet.


Ved søknad om eksamensavvikling under særlige vilkår, bruk dette Fil skjemaet.