Begrunnelse og klage

 

Kunngjøring av sensur
Sensur kunngjøres normalt på Studentweb. Sensuren skal foreligge innen tre uker fra eksamensdato / innlevering av eksamensbesvarelse fra kandidaten, hvis sensurfristen ikke er utvidet av spesielle årsaker. Eksamensbesvarelse som sendes som vanlig postsending til høgskolen eller til sensorene, har en utvidet sensurfrist med en uke.

Begrunnelse for fastsatt karakter
En kandidat har rett til å få en begrunnelse for hvordan bedømmingen av eksamensbesvarelsen er gjort. Ved muntlig eller praktisk eksamen skal kandidaten fremsette krav om begrunnelse umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Ved annen bedømmelse må studenten fremme krav om begrunnelse innen en uke fra karakteren ble kunngjort, likevel aldri mer enn tre uker etter at karakteren ble kunngjort. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg.

Klage på fastsatt karakter
En kandidat kan kun fremsette skriftlig klage på karakterfastsettingen innen tre uker fra den dato eksamensresultatene er kunngjort. Har kandidaten framsatt krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller har klaget på eksamensoppgaven/ eksamensavvikling /feil ved eksamensvurdering, løper klagefristen, med hjemmel i denne paragraf, fra kandidaten har mottatt begrunnelse eller fra det tidspunkt avgjørelse i klagesaken er tatt. Ved krav om klage over karakterfastsettingen på gruppeeksamen, må alle gruppens kandidater skrive under på klagen før den behandles ved høgskolen.

Klager skal fremmes skriftlig og begrunnelse skal være del av klagen. Klager fremmes til studieadministrasjonen ved Samisk høgskole.

Bedømmelse av muntlig eksamen, bedømmelse av praksis eller annen bedømmelse kan ikke påklages, hvis prøvens art gjør at den ikke kan bedømmes på nytt.

Klage for formelle feil ved eksamensavvikling
En eksamenskandidat har rett til å klage på formelle feil ved eksamensavvikling. Klagefristen er tre uker og klage på formelle feil må framsettes innen 3 uker etter at kandidaten er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Klagen skal fremmes skriftlig og begrunnelse skal være del av klagen. Klagen fremmes til studieadministrasjonen ved Samisk høgskole. 

Les mer om sensur og klage i Forskrift om eksamen og sluttvurdering ved Samisk høgskole§ 23 ja § 24