Ođasvuorká

Čohkkeje boazosápmelaččaid Sámi allaskuvlii

Birrasiid 200 olbmo ledje čoahkkanan Boazodoallokonferánsii 2022 Diehtosiidii. Konferánsa lea ovttasbargu gaskkal Sámi allaskuvlla ja Riikkaidgaskasaš boazodoalloguovddáža (ICR), ja Rievdan dutkanprošeakta lei vuolggasadji konferánssa lágideamis.

Ođđa dutkanprošeakta: Movt vásihit boazosámi nuorat rasismma

Sámi allaskuvla álggaha dál dutkanprošeavtta mas geahčadit movt nuorra sámit geain lea gullevašvuohta boazodollui, vásihit rasismma.

Áigot ovdánahttet Sámi dáiddafágaid

Sámi dáiddárráđđi, Sámediggi ja Sámi allaskuvla čoagganedje Diehtosiidii Guovdageainnus ságastallat sámi dáiddaoahpuid birra.

Studeanttaválggat

Dál leat studeanttaválggat álgán ja juohke studeanttas lea vejolašvuohta evttohit mielstudeanttaid válgakandidáhttan.

Gelbbolašvuođalokten mánáidgárddiin ja vuođđooahpahusas

Sámi allaskuvla fállá ovttasbargat mánáidgárddiiguin ja skuvllaiguin nannen- ja lokten dihte gelbbolašvuođa sámi oahpahussuorggis.

Oahppofálaldagat 2023 giđa

Dál lea vejolaš ohcat giđa oahppofálaldagaide. Geahča áššis makkár oahpuide sáhtát ohcat.

Ođđa dutkan buktá oidnosii monne- ja luomečoaggiid máhtuid

Odne almmuhuvvoje ođđa dutkanbohtosat Landscape Practices konferánssas, Sámi allaskuvllas. Dutkan čájeha čielgasit ahte monne- ja luomečoaggin lea eanet go dušše ieš dat čoaggin.

Sámi buohccidivššároahppu ohcanládje

Háliidat go šaddat buohccidivššárin earenoamáš gelbbolašvuođain sámegielas ja sámi kultuvrras? Dál lea fas vejolaš ohcat Sámi buohccidivššárohppui. Ohcanáigemearri lea golggotmánu 16.b. 2022. Lea UiT - Norgga árktalaš universitehta mas lea fágalaš ovddasvástádus ohppui, ja danne galgá ge ohcamuš mannat universitehta ohcanwebii. 

Oahppojagi álggaheapmi

Sámi allaskuvla lea mannan vahku vuostái váldán studeanttaid ođđa oahppojahkái. Juohke beaivvi leat leamaš lágideamit dainna ulbmiliin ahte studeanttat galget oahpásnuvvat sihke mielstudeanttaide ja allaskuvlla bargiide, muhto maiddái oahppobáikái, sihke Diehtosiidii ja Guovdageidnui.

Siiddut