5 Aanalyse av utdanningskvalitet

Formålet med analyse av utdanningskvaliteten er å finne årsakene til kvalitetssvikt og suksessfaktorer. På denne måten kan Samisk høgskole utvikle god kvalitet i utdanningene vi tilbyr. Kunnskap om utdanningenes kvalitet innhenter vi blant annet gjennom den daglige kontakten mellom studenter og fagmiljø, og gjennom systematiske evalueringer av utdanningene.

Analyse og kvalitetsforbedring
Analyse av utdanningskvaliteten er et hjelpemiddel for å finne ut hvorvidt Samisk høgskole når de fastsatte målene. Dette er også et verktøy for å finne ut om høgskolen er i stand til å møte endringer og utfordringer som følge av endrede rammebetingelser og endrede krav til utdanningene.

Analysene baseres på en helhetlig dokumentasjon bestående av både kvalitative og kvantitative kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorene skal først og fremst gi oss informasjon om aktuelle forhold som er verdt å undersøke og analysere nærmere, som for eksempel:

 • Rekruttering til utdanningene
 • Gjennomføring og frafall
 • Resultater
 • Læringsmiljø
 • Kvaliteten på læringsaktivitetene
 • Utdanningenes relevans

Analysene gjøres på bakgrunn av kunnskapen som vi får gjennom:

 • Daglig kontakt mellom studenter, fagmiljø og administrasjon
 • Studentenes tilbakemeldinger og evaluering av utdanningene
 • Fagmiljøets vurdering av studentarbeider
 • Fagmiljøets evaluering av utdanningene
 • Evalueringer av utdanninger og fagmiljø
 • Kvantitative kvalitetsindikatorer

Fagmiljøene har kunnskap om utdanningenes styrker og svakheter. Denne informasjonen rapporteres årlig i kvalitetsrapporten og rapport for studieårets studietilbud. Analysene gir styret et godt grunnlag til å foreta beslutninger som har betydning for kvaliteten på utdanningene.

Samisk høgskoles mål for utdanningskvalitet er grunnlaget for analysene. Dette er også beskrevet i Samisk høgskoles strategiplan, styringssignaler og avdelingenes målsetninger.

Evaluering av tiltak bør skje på bakgrunn av høgskolens mål og også de krav som stilles til utdanningene gjennom NOKUTs akkrediteringskrav.

Uavhengig av årsakene til sviktende kvalitet eller suksess, må høgskolen ha som mål å utvikle kvaliteten, og gode analyser er et viktig redskap for å nå dette målet.