mai 09. beaivi 2023

Studieavgift for internasjonale studenter

I regjeringens forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven (egenbetaling for studenter fra land utenfor EØS og Sveits) (Prop. 68 L (2022–2023)) som nylig ble fremlagt signaliserer regjeringen at Sámi allaskuvla- Samisk høgskole bør å få hjemmel for unntak fra de nye reglene om innkreving av studieavgift for studenter utenfør EØS og Sveits. Kunnskapsdepartementet trekker særlig frem rekrutteringen av samiske studenter fra russisk side og rekruttering av urfolksstudenter mer generelt til studier ved høgskolen som begrunnelse for å gi Samisk høgskole et unntak fra innkreving av studieavgiften.  

- Jeg er svært glad for at regjeringen har lyttet til Samisk høgskoles syn i denne saken, og at vi nå får signaler om at Kunnskapsdepartementet vil utforme en egen forskrift som gir vår skole et unntak fra å kreve inn den nye studieavgiften. Dette unntaket betyr mye for vår skole, særlig er det bra at vi ikke behøver å kreve inn denne nye studieavgiften fra samiske studenter fra russisk side av Sápmi når de kommer til norsk side for å studere. Vi har vært på Stortinget og vi har sendt skriftlige innspill til utdannings- og forskningskomiteen om disse lovendringene, hvor vi ber Stortinget støtte regjeringens forslag om å gi unntak fra studieavgiften for Samisk høgskole. Vi mener også at departementet burde ha en dialog med oss før de utformer unntaksforskriften. Det er bra at Sametinget også ser behovet for at vår skole får et slikt unntak, sier rektor ved Samisk høgskole Laila Susanne Vars.

Unntak fra studieavgift for urfolk og samer fra russisk side
I forbindelse med fastsettelsen av unntak fra studieavgift i forskrift skriver Kunnskapsdepartementet at de i forskriften vil fastsette en adgang til å gjøre unntak fra studieavgift som ivaretar de hensynene Sametinget og Samisk høgskole har tatt opp knyttet til rekruttering av urfolk fra land utenfor EØS og Sveits. Kunnskapsdepartementet jobber for tiden med å utforme unntaksregler for innkreving av ny studieavgift gjennom forskrift med hjemmel i den endrede universitets- og høgskoleloven.