miessemánu 09. beaivi 2023

Olgoriikastudeanttaid oahppodivat

Ráđđehus lea evttohan rievdadit universitehta- ja allaskuvllalága go olgoriikastudeanttat geat ásset olggobealde EØS ja Sveicca galget máksigoahtit oahppidivvaga Norgga universitehtain ja allaskuvllain 2023 rájes. Láhkaevttohusas (Prop. 68 L 2022-2023) mii gieskat almmuhuvvui, cealká Máhttodepartemeantta ahte Sámi allaskuvla berre oažžut sierralobi dain ođđa njuolggadusain, vai dat ođđa oahppodiva ii váikkut allaskuvlla rekrutteremii.

Stuoradiggi galgá meannudit ášši
Allaskuvla lea erenoamážit ákkastallan ahte lassi oahppodiva sáhttá dagahit ahte ruoššabeale sámi studeanttaide gárta hui divrrasin háhkat oahpu Norggabeale Sámis, ja ahte eamiálbmotstudeanttaid geat ásset eará guovlluin máilmmis maid soaitá váddásit rekrutteret allaskuvlla oahpuide jus sis ferte dan lassi divvaga gáibidit. Láhkaevttohus lea dál meannudeapmái Stuoradikkis ja Sámediggi lea bivdán ráđđádallamiid ráđđehusain áššis ovdal láhkaásahus dohkkehuvvo.

- Mun lean hui ilus go ráđđehus lea vuhtiiváldán Sámi allaskuvlla cealkámuša dán áššis ja áigo sierra láhkaásahusa bokte addit allaskuvlii sierralobi, vai eat dárbbaš gáibidit liige mávssu ruoššabeale sámi studeanttain go sii bohtet min skuvlii studeret. Mii leat Stuoradikkis fitnan ja Stuoradikki oahpahus- ja dutkanlávdegoddái buktán cealkámuša gos mii bivdit Stuoradikki doarjut Sámi allaskuvlii sierralobi oahppodivatáššis ja mii bivdit maid ráđđehusa gulahallat allaskuvllain ovdal loahpalaččat mearridit láhkaásahusa. Lea maid buorre go Sámediggi lea dorjon allaskuvlla dán áššis, dadjá Sámi allaskuvlla rektor Laila Susanne Vars.

Eamiálbmot ja ruoššabeale sámi studeanttaide sierralohpi
Máhttodepartemeanta lea cealkán ahte go galget hábmet láhkaásahusaid gos addet vissis sierralobiid, de bohtet sii ráhkadit láhkaásahusa mii galgá vuhtiiváldit Sámi allaskuvlla ja Sámedikki oainnuid dán áššis mat gusket eamiálbmotstudeanttaid rekrutteremii ja mas addo Sámi allaskuvlii sierralohpi oahppodivvaga hárrái. Máhttodeaprtemeantta lea dál hábmemen láhkaásahusaid rievdaduvvon universitehta ja allaskuvllalága olis.