Akademisk redelighet

Akademisk redelighet i oppgaveskriving innebærer å være tydelig i forhold til hvilke refleksjoner som er ens egne og hvilke som er hentet fra andres arbeider. Å plagiere er å framstille andres resultater, tanker, ideer eller formuleringer som om de var dine egne. Ved å være bevisst på å referere korrekt, unngår du mistanke om plagiat. Det er viktig med kjennskap til forskningsetikk, siteringsregler, opphavsrettslige forhold, forskningsmetode og akademisk skriving.

De siste årene har det dessverre vært flere eksempler på uredelighet, fusk og plagiering i utdanning og forskning. Det er derfor svært viktig at både studenter og ansatte skjerper sin etiske bevissthet. Les mer om Samisk høgskoles mål for forskningsetikk.

"Forskere skal følge god henvisningsskikk som sikrer krav til etterprøvbarhet og gir grunnlag for videre forskning" (Forskningsetiske komiteer 2014)
 

Les om plagiering.