Utlånsreglement

Samisk høgskoles bibliotek er et offentlig fag- og forskningsbibliotek. Samlingene består av fysisk og digitalt materiale, og rettigheter og plikter gjelder både lån av fysisk bibliotek-materiale og bruk av bibliotekets elektroniske ressurser.

Låner har godtatt utlånsreglementet når lånekortet er tatt i bruk. Låntaker har selv ansvar for å gjøre seg kjent med utlånsreglementet. Lånekort for ansatte er implementert i ansattkortet, og i studentkortet for studenter. Egne regler gjelder for andre brukere av biblioteket.
 

Bibliotektjenester

Det gis ulike lånerettigheter avhengig av tilknytning til Samisk høgskole. Allmenn lånerett gis til personer over 18 år. Det innebærer at de kan låne fysiske dokumenter ved personlig fremmøte, og bruke bibliotekets digitale samlinger i bibliotekets lokaler.

Ansatte og studenter har rett til bruk av alt materiale som eies av biblioteket, og som ikke har spesielle bruksrestriksjoner. De kan bestille dokumenter gjennom bibliotekkatalogen Oria. Disse brukergruppene tilbys også innlånstjenester fra andre bibliotek.

Studenter registrert ved Samisk høgskole, som følger desentraliserte studieopplegg, eller av annen grunn har studiested utenfor campus, kan etter avtale få tilsendt litteratur til bosted eller lokalt studiebibliotek/folkebibliotek med egen Samisk høgskole-avtale. 

Biblioteket tilbyr tjenester utover basistjenestene til brukere som tilhører institusjoner med formell avtale med biblioteket. Enkeltpersoner som ikke tilhører en institusjon med formell avtale, må rekvirere tjenester i egen institusjon eller ved et folkebibliotek.
 

Lånerens ansvar

Dokumenter som låneren tar ut av biblioteket, skal være registrert som utlånt. Låner er personlig ansvarlig for alt som er registrert på eget lånekort. Lånes materiale videre til andre, medfører dette personlig ansvar for den som er registrert som låner. Det gis ikke anledning til å låne i en annen låntakers navn, med mindre det foreligger fullmakt. Slik fullmakt skal fremlegges skriftlig. Fullmaktshaver registreres i Biblioteksystemet.

Skade på bibliotekets eiendom kan medføre erstatningsansvar og restriksjoner for fortsatt bruk av bibliotektjenestene, og det kan medføre tap av låneretten.

Lånere plikter å melde fra om endring av adresse, e-postadresse, telefon, brukertilknytning mv.

 

Utlån

Normal lånetid er 4 uker. For enkelte dokumenttyper er lånetiden 2 uker. Det gis anledning til fornyelse av lån så lenge det ikke foreligger venteliste på dokumentet. Hvis andre reserverer dokumentet, kalles den inn når lånetiden utløper. Hvis låner ønsker fornyelse etter maksimal utlånstid, må dokumentet returneres til biblioteket og registreres som nytt lån.

Hentefrist på reservert dokument er 5 virkedager. Etter det tilbys lån til neste person på venteliste, eller dokumentet settes tilbake i samlingen.

Når utlånt materiale ikke er innlevert eller fornyet, vil retten til lån og bestilling falle bort. For å få opphevet lånestopp, må låner levere inn det innkalte materialet eller gjøre opp eventuelle erstatningskrav. Biblioteket kan sende ut erstatningskrav. Dette er for tiden minimum kr. 600,-. Låner kan avtale kjøp av erstatningseksemplar i stedet. For dokumenter som er vanskelige å erstatte, kan kravet bli vurderte høyere.

Deler av samlingen kan bare benyttes i biblioteket, og vil ikke være tilgjengelig for utlån. Ulike utlånsmuligheter er markert i Oria.
 

Innlån (fjernlån)

Materiale som biblioteket ikke selv eier, kan lånes inn fra andre bibliotek. Denne tjenesten tilbys kun til ansatte studenter og studenter ved Samisk høgskole, eller hvis en slik tjeneste er nedskrevet i en samarbeidsavtale med Samisk høgskole. For innlånte dokumenter gjelder utlånsregler fastsatt av eierbibliotek. I visse tilfeller tillates ikke hjemlån. Materialet må da brukes på anvist plass i biblioteket.

Hvis biblioteket har tilgang til elektronisk dokumentversjon, vil ikke korresponderende versjon i papir bli lånt inn, med mindre helt spesielle forhold tilsier et avvik.
 

Priser

Bibliotekets tjenester er gratis.
Erstatning pr. dokument som ikke returneres kr. 600,-
Kopiering med lånekort: gratis for ansatte. For studenter registreres kopieringsavgift i kortet. 
All kopiering skal gjøres i tråd med Kopinor-avtalen for universiteter og høyskoler.

 

Reglementet er gjeldende fra 01.01.2021