Lånereglement for Samisk høgskoles bibliotek


Samisk høgskoles bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek. Samlingene består av fysisk og digitalt materiale, og rettigheter og plikter gjelder både lån av fysisk bibliotekmateriale og bruk av bibliotekets elektroniske ressurser.

Låntaker har godtatt lånereglementet når lånekortet er tatt i bruk. Låntaker plikter å gjøre seg kjent med bibliotekets lånereglement. Lånekortet er personlig, og det er ikke tillatt å låne det bort til andre.

Lånekort for ansatte er implementert i ansattkortet, og i studentkortet for studenter. Egne regler gjelder for eksterne brukere av biblioteket. 
 

Bibliotektjenester

Det gis ulike lånerettigheter avhengig av tilknytning til Samisk høgskole.

Ansatte og studenter har rett til bruk av alt materiale som eies av biblioteket, og som ikke har spesielle bruksrestriksjoner. De kan bestille dokumenter gjennom bibliotekkatalogen Oria. Disse brukergruppene tilbys også innlånstjenester fra andre bibliotek (fjernlån).

Samisk høgskoles studenter som følger desentraliserte studieopplegg, eller av annen grunn har studiested utenfor campus, bes ta kontakt med biblioteket angående tilgang til litteratur. 

Biblioteket tilbyr tjenester utover basistjenestene til brukere som tilhører institusjoner med formell avtale med biblioteket.

Enkeltpersoner som ikke tilhører en institusjon med formell avtale, må rekvirere tjenester i egen institusjon eller ved folkebiblioteket. 
 

Låntakerens ansvar

Dokumenter som låntakeren tar ut av biblioteket skal registreres. Låntaker er personlig ansvarlig for alt som er registrert på eget lånekort. Lånt materiale tillates ikke viderelånt til andre. Lånekortet er personlig, og det er ikke tillatt å låne kortet bort til andre.

Det er ikke tillatt å låne i en annen låntakers navn, med mindre det foreligger en skriftlig fullmakt. Fullmaktshaver registreres i Biblioteksystemet.

Skade på bibliotekets eiendom (bøker, medier mv.) kan medføre erstatningsansvar og restriksjoner for fortsatt bruk av bibliotektjenestene, samt tap av låneretten.

Låntaker plikter å melde fra om endring av adresse, e-postadresse, telefonnummer samt om endring av brukertilknytning ved Samisk høgskole (slutter som ansatt/student).
 

Lån 

Normal lånetid er 4 uker. For enkelte dokumenttyper er lånetiden 1 uke. Det gis anledning til fornyelse av lån så lenge det ikke foreligger venteliste på dokumentet. Hvis andre låntakere reserverer dokumentet, kalles det inn når lånetiden utløper.

Hentefrist på reservert dokument er 5 virkedager. Etter dette tilbys lån til neste låntaker på ventelista, eller dokumentet settes tilbake i samlingen.

Deler av samlingen kan bare benyttes i biblioteket, og vil ikke være tilgjengelig for lån. Ulike lånemuligheter fremkommer i Oria.
 

Retur av lånt materiale

Lånt materiale skal returneres ved opphørt lånetid. Dersom lånt materiale ikke er returnert eller fornyet ved forfall, vil retten til bruk av bibliotekets tjenester falle bort. Biblioteket kan sende ut erstatningskrav for materiale som ikke er returnert. Erstatningskravet er minimum NOK 600,- pr. dokument. For dokumenter som er vanskelige å gjenskaffe, kan kravet bli vurdert høyere. Som alternativ kan låntaker avtale å kjøpe inn et erstatningseksemplar.
 

Fjernlån

Materiale som biblioteket selv ikke eier, kan lånes inn fra andre bibliotek. Denne tjenesten tilbys kun til ansatte og studenter ved Samisk høgskole, eller hvis en slik tjeneste er nedfelt i en samarbeidsavtale med Samisk høgskole. For innlånte dokumenter gjelder låneregler fastsatt av eierbiblioteket. I visse tilfeller tillates ikke hjemlån. Materialet må da brukes på anvist plass i biblioteket.

Hvis biblioteket har tilgang til elektronisk versjon av dokumentet, vil tilsvarende versjon i papir ikke bli lånt inn, med mindre helt spesielle forhold tilsier det. 
 

Priser og erstatning

Bibliotekets tjenester er gratis.

Erstatning for dokumenter som ikke returneres er minimum NOK 600,- pr. dokument.
For dokumenter som er vanskelige å gjenskaffe, kan erstatningssummen bli vurdert høyere. Som alternativ kan låntaker avtale å kjøpe inn et erstatningseksemplar.

Kopiering med lånekort (ansattkort) er gratis for ansatte. For studenter registreres kopieringsavgift i lånekortet (studentkortet). Særskilte regler gjelder for eksterne brukere.

 All kopiering skal gjøres i tråd med Kopinor-avtalen for universiteter og høyskoler.

 

Reglementet er gjeldende fra 01.07.2024