Open Access

Hva er Open Access?

Open Access, eller åpen tilgang, er åpen og gratis tilgang til vitenskapelige artikler publiserte på nett. Det opereres med tre hovedkategorier for åpen publisering:

 • Gull Open Access: vitenskapelige artikler publisert i åpne tidsskrifter. Disse er åpent tilgjengelige på nett, og kan leses gratis.
   
 • Grønn Open Access: forskningsresultater eller vitenskapelige artikler tilgjengeliggjøres i åpne digitale arkiv, som f.eks. i Brage/Cristin. Les mer om grønn Open Access på bibliotekets side om forskningsarkivet Brage.
   
 • Hybrid Open Access: tidsskrifter som er abonnementsbasert tilbyr forfattere muligheten til å betale en publiseringsavgift for at en enkeltartikkel skal ha åpen tilgang i et tidsskrift er de øvrige artiklene ikke er åpent tilgjengelige.
   

Les mer om Open Access

Åpen tilgan og åpen forskning openaccess.no
SOS - Spørsmål og svar om åpen tilgang
Ordliste for Open Access
Introduksjonvideo om Open Access fra PhD Comics

Hvorfor åpen publisering?

Samisk høgskoles målsetting er å bidra til forskningsbasert kunnskap i samfunnet og at vitenskapelige forskningsresultater skal gjøres tilgjengelige i åpne publiseringskanaler eller vitenarkiver. Samisk høgskoles politikk for åpen publisering, se DOS sak 3/2014. 

Hovedargumentet for åpen tilgang er at resultater fra offentlig finansiert forskning bør være allment tilgjengelig. Åpen tilgang sikrer bedre kunnskapsutvikling og mer bruk av kunnskap. 

Å publisere åpent er et alternativ til å publisere i tradisjonelle abonnementsbaserte tidsskrifter. Stortingsmelding nr. 18 (2012–2013) sier: «... at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpent tilgjengelig. Prinsippet skal likevel ikke komme i konflikt med forskernes akademiske frihet til å velge de faglig foretrukne publiseringskanalene».

Krav om åpen tilgang

Norges forskningsråd, EU og flere andre forskningsfinansiører stiller krav om at forskningsresultater og forskningsdata fra prosjekter de har finansiert skal publiseres med åpen tilgang. Den norske regjeringen har nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

- Nasjonale retningslinjer
- Norges forskningsråd og Plan S
- EU 
 

Pålitelige Open Access-tidsskrifter- og bøker

Nettstedene nedenfor inneholder lister over pålitelige Open Access-tidsskrifter- og bøker

The Directory of Open Access Journals DOAJ
Directory of Open Access books DOAB
 

Lisenser ved åpen publisering

Ved publisering i tidsskrift eller bøker med åpen tilgang (open access) er det vanlig at det brukes en åpen lisens, så kalt Creative Commons-lisens (ofte forkortet CC-lisens), som gjør at forfatter beholder opphavsretten til verket selv, men gir brukerne rettigheter til kopiering, deling, og videre tilgjengeliggjøring av verket.

Ved publisering i vitenskapelige tidsskrift uten åpen tilgang er det vanlig at forfatter overfører økonomiske rettigheter til forlaget, og at forfatter beholder ideelle rettigheter til verket.
 

Creative Commons-lisenser

Den vanligste lisensen er CC BY (Navngivelse), som også er den lisensen som gir flest rettigheter til brukeren, men det finnes ulike varianter av Creative Commons-lisenser. Les mer om lisensene på Creative commons sine nettsider:

Les også om ulike publiseringslisenser
 

Krav om lisenser i Plan S

Plan S ble lansert høsten 2018. Målet er at all forskning som finansieres av organisasjonene som deltar, skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig. Norges forskningsråd og andre forskningsfinansiører som deltar i Plan S krever i utlysninger fra 2021 at forfattere bruker en åpen lisens i forskningsresultater fra prosjekter som mottar deres støtte. De godtar bruk av lisensene CC-BY og CC-BY-SA. I tillegg åpner Forskningsrådet for bruk av CC BY-ND hvis man spør om dette.

Mer om Plan S
Les mer om bruk av CC-lisenser i vitenskapelig publisering på openaccess.no
Prinsipper og endelig veileder for implementering av Plan S
cOAlition S

 

  Kvalitetsvurdering av tidsskrifter

  1. Sjekk om det tidsskriftet er godkjent i NSD register over vitenskapelige publiseringskanaler. Hvis tidsskriftet ikke er ført opp under nivå 1 eller 2, bør du undersøke tidsskriftet grundig. Hvis du mener at et tidsskrifter oppfylles kravene for å godkjennes som vitenskapelig kan du foreslå det til NSD.
  2. Hvis det er et åpent tidsskrift kan du sjekke om tidsskriftet er registrert i DOAJ og om ansvarlig utgiver medlem av Open Access Scholarly Publishers Association, OASPA?
  3. Unngå såkalte rovtidsskrifter

   

  Avtaler om åpen publisering 

  Samisk høgskole ser på mulighetene om å inngå avtaler om åpen publisering (Open Access) i abonnementsbaserte tidsskrifter. Avtaler kan inngås direkte med forlag eller gjennomkonsortie-avtaleordningen for sektoren, som er fremforhandlet av Unit og dekker publiseringsavgift (article processing charge) i sin helhet for forskerne ved høgskolen. I alle avtalene kreves det at korresponderende forfatter er ansatt eller student ved Samisk høgskole, samt at de oppgir dette som forfattertilhørighet i artikkelen. Avtalene med forlagene er ikke like, men felles for dem alle er at de ikke inkluderer alle forlagets tidsskrifter. 

  For å finne ut om et tidsskrift inngår i UNIT-avtale, kan man søke opp tidsskriftet i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler. Se kolonnen lengst til høyre:

  NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler

  Mer informasjon om lisensavtalene på Openaccess.no's informasjonsside om åpen publisering.


  Relevant informasjon: