Bargobiraslávdegoddi

Áigodahkii 1.1.2018 – 31.12.2020

2 jagi áigodat.   Bargit válljejit.  Ii leat allaskuvlastivra mii nammada.

 1. Allaskuvladirektevra 
  • Várrelahttu: Bargiidhoavda
 2. Mette Irene Hætta 
  • Várrelahttu: Lasse Wigelius
 3. Váldosuodjalusáittardeaddji - Sylvi Granaas
  • Várrelahttu: Suodjalusáittardeaddji
 4. Elle Merete Utsi
  • Várrelahttu:  Marit Breie Henriksen
 5. HEMIS ovddasteaddji 

Láhkavuođđu:

Čujuhuvvo bargobirasláhki kápihttal 7: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
Čujuhuvvo láhkaásahussii organiseren, jođiheapmi ja mielváikkuheapmi kápihttal 3: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355

Arb. miljøloven § 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg

(1) I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere, skal det vere arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten er representert.   Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 50 arbeidstakere.

(2) Arbeidsmiljøutvalget kan opprette underutvalg.

(3) Det lokale arbeidstilsyn skal ha melding når arbeidsmiljøutvalg er opprettet. Hvilke personer som til enhver tid er medlemmer av utvalget skal kunngjøres ved oppslag på arbeidsplassen.

(4) Arbeidsgiveren og arbeidstakerne skal ha like mange representanter i utvalget. Lederen for utvalget velges vekselvis av arbeidsgiverens og arbeidstakernes representanter. Representantene for bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett i utvalget. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

(5) Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om arbeidsmiljøutvalget, herunder om sammensetning, valg og funksjonstid. Departementet kan gi regler om at andre samarbeidsorgan i virksomheten, på nærmere vilkår, kan fungere som arbeidsmiljøutvalg.