Begynnerkurs i samisk

SAM 0104 Nordsamisk begynnerkurs del 2

 

Sámi allaskuvla fállá sámegiela álgooahpu álggahalliide, geat eai máhte hupmat eaige čállit sámegiela. Álgooahppu sáhttá maid heivet sidjiide, geat leat gullan sámegiela, muhto eai huma.

Kommunikasjonsmiljøet tilrettelegges blant annet for praktiske aktiviteter. Studentene snakker samisk seg imellom og med lærer under arbeid. Sentrale læringstemaer knytter seg til samiske tradisjoner, livsfornødenhet og områder. Innføringsoverskriftene for temaene er:

Nærmiljø
- Meg selv og familien
- Husholdning og bygninger
- Klær
- Sosialt samvær og tjenesteforhold

Levekår
- tidsbegreper (time, døgn, måneder, årstider)
- vær, ferdsel og orientering i naturen
- naturbenevnelser og stedsnavn

Samfunnsmessige forhold
- kunst, duodji, litteratur, religion og musikk
- samiske institusjoner
- media og andre kommunikasjonsmidler

Gjennom muntlig kommunikasjon og praktiske aktiviteter i ulike miljøer skapes enkle setninger. Da øver man på bøyningsmønstrene i ordklassene og stadieveksling, og man berører også de vanligste avledningene.

 

Studentenes aktive deltagelse i muntlige øvelser, gruppearbeid og veiledning er en forutsetning for at undervisningen og læringen skal lykkes. Faglæreren arrangerer undervisningen slik at studentene kan øve på språket i et trygt miljø. Undervisning tilbys ved fysiske dagssamlinger og kveldsundervisning. I tillegg er det noen time med nettundervisning. Noen undervisningstimer gjennomfører faglærer digitalt, men studentene følger undervisningen i klasserommet sammen med tilstedeværende lærer/språkhjelp. Medstudenter og et oppmuntrende miljø og læringsressurser med konkretiseringsverktøy fungerer som støtte for språklig produksjon. Samisktalende og spesielt kunnskapsbærere som inviteres til enkelte temaer, oppmuntrer studentene til å erverve kommunikasjonskunnskaper. Studenten dokumenterer egen læring gjennom arbeidsmappen. Studenten dokumenterer språklig produksjon i forbindelse med temaene, f.eks. gjennom billedtekster og dialoger. I forbindelse med studiet tilbys det veiledning. Veiledningen baseres på studentens refleksjonslogg og arbeidsmappe.

Filesize: 155 KB
Filesize: 293 KB
Filesize: 268 KB
Filesize: 216 KB

Opptakskrav

Søkeren skal ha samiskkunnskaper som tilsvarer læringsutbyttet i SÁM-0103 Nordsamisk Samisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1 (15 stp) eller SAAL 1 Nordsamisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1 (15 stp). Studiet er for nybegynnere og for dem som har et passivt språk og som ikke behersker muntlig språk. I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer
• Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
• Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
• Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk) Studiet har plass til 15 studenter. Prioritering av studieplasser til innføringsstudiene gjøres etter regler om opptak til studier ved Samisk høgskole § 5-4 (2), og studieplasser prioriteres etter følgende ordning:

1. Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk
2. Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk
3. Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden.

Koordinator

Elle Merete Utsis bilde
Utsi, Elle Merete
Phone: 
E-mail: 
ellemu@samas.no