Begynnerkurs i samisk

SAAL 2 Sørsamisk i praktiske situasjoner - innføringsstudium 2.del

Innhold

Gjennom muntlig kommunikasjon og praktiske aktiviteter i ulike miljøer skapes enkle setninger. Da øver man på bøyningsmønstrene i ordklassene og omlyd, og man berører også de vanligste avledningene. 

Kommunikasjonsmiljøet tilrettelegges for praktiske aktiviteter. Studentene snakker samisk seg imellom og med lærer under arbeid. Sentrale læringstemaer knytter seg til samiske tradisjoner, livsfornødenhet og områder. Innføringsoverskriftene for temaene er:

Nærmiljø

 • Husholdning og bygninger
 • Varme klær
 • Sosialt samvær og tjenesteforhold

Levekår

 • tidsbegreper (time, døgn, måneder, årstider)
 • vær, ferdsel og orientering i naturen
 • naturressurser
 • tradisjonelle samiske levekår

Samfunnsmessige forhold

 • kunst, duodji, litteratur, religion og joik
 • media og andre kommunikasjonsmidler
   

Undervisningsspråk
Praktisering av samisk vektlegges og skjer fra starten av.

Del av studieprogram

Studiet er på introduksjonsnivå. Etter dette studiet kan man fortsette med Sørsamisk semesteremne.

Jobbmuligheter:
Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan blant annet kan sørsamisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.
 

Spørmål om studiet? 

Lena Kappfjell
Faglig koordinator
+4778448628
lenak@samas.no

Opptakskrav

Søkeren skal ha samiskkunnskaper som tilsvarer læringsutbyttet i Sørsamisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1. Studiet er for nybegynnere og for dem som har et passivt språk og som ikke behersker muntlig språk.

I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer

·       Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller

·       Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller

·       Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Studiet har plass til 15 studenter. Prioritering av studieplasser til innføringsstudiene gjøres etter følgende ordning:

1.     Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk

2.     Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk

3.     Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden.

Koordinator

Kappfjell, Lena
E-mail: 
lenak@samas.no