Álgokursa sámegielas

SÁÁL 2 Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del / SÁM Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahppu 2. oassi

Dát oahppu lea joatkkaoahppu Davvisámegiella praktihkalaš dilis - álgooahpu 1.oassái.

  • Kursadivat: 1200,- ávnnasdivat ja 400,- lohkanbadjedivat

Oahppu deattuha sámegillii gulahallama ja ovttasbarggu studeanttaid gaskkas. Studeanttat besset hárjehallat hupmat sámegiela iešguđetlágan beaivválaš diliin. Ođđa sánit, hállan- ja čállinhárjehusat ja giellaoahppa heivehuvvojit fáttáid mielde. Juohke fáttás leat njálmmálaš hárjehusat ja rollaspealut ja álkes teavsttat.

Oahpu oassin leat maid beaive- ja idjadanmátkkit báikkálaš oahpisteddjiiguin. Oahpu loahpas studeanttat galget njálmmálaččat ovdanbuktit prošeaktabarggu. Sámegiela álgokurssas joksá dási Eurohpálaš giellaportfolio A1-A2 dási (Davvin 1-2 oahpponeavvu).

Čiekŋudanvejolašvuođat

Go čađahat Davvisámegiella praktihkalaš dilis 2. oasi, de sáhtát joatkit Sámegiela lohkanbadjeohppui. Maŋŋel go leat čađahan Davvisámegiela lohkanbadjeoahpu, de lea dus sámegiela gelbbolašvuohta lohkagoahtit eará oahpuid Sámi allaskuvllas.

Bargovejolašvuođat

Sámegiela hálddašanguovllu bargosajiin gáibiduvvo sámegiela máhttu. Dát oahppu lokte sámegiela gelbbolašvuođa sidjiide geat barget sámegielat bargosajiin ja ámmátolbmuide geat barget sámi guovlluin.

 

Sisabeassangáibádusat

Ohccis galgá leat sámegiela máhttu mii vástida Sámegiella álgooahppu 1 oahppanjoksosiid. Oahppu lea álggahalliide ja daidda geain lea passiiva giella muhto eai hálddaš njálmmálaš giela.

Forskrift om opptak til høyere utdanning vuođul álgogurssaide ja lohkanbadjeohppui ii gáibiduvvo oppalaš lohkangelbbolašvuohta jus ohccis lea sámi gullevašvuohta daid njuolggadusaid vuođul maid ásahus lea mearridan. Mearrádus guoská sidjiide geain lea sámi gullevašvuohta dáid čuoggáid vuođul

  • Sápmelaš gii lea massán giela, ja gii háliida oahppat sámegiela, dahje
  • Bargi almmolaš ásahusas sámegielat guovllus gii háliida oahppat sámegiela, dahje
  • Eará (omd. ohcci orru sámi bearrašis dahje sámi guovllus ja háliida oahppat sámegiela)

Oahpus leat 15 oahpposaji. Ohcciid vuoruheapmi dahkko Sámi allaskuvlla sisaváldinnjuolggadusaid § 5-4 (2) vuođul:

8 saji várrejuvvojit ovttasbargoásahusaide olggobealde Davviriikkaid.

Loahppa oahpposajit vuoruhuvvojit čuovvovaččat:

1. Sápmelaččat geat leat massán giela, ja geat háliidit oahppat sámegiela

2. Bargit almmolaš ásahusain sámegielat guovlluin geat háliidit oahppat sámegiela

3. Earát (omd. ohccit geat orrot sámi bearrašis dahje sámi guovllus ja háliidit oahppat sámegiela)

Ohccit galget čállit motivašuvdnareivve mas čilgejit guđe čuoggá vuođul ohcet oahpposaji.