Bilde av Samisk høgskole rektor og direktør.

Sámi allaskuvlla rektor Gunvor Guttorm ja direktevra Maaren Palismaa. Govven: Máhtte Sikku Valio.

borgemánu 28. beaivi 2015

Máhttodepartemeanttas illusáhka Sámi allaskuvlii

Sámi allaskuvla lea dal ovtta lávkki lagabui álggahit doavttergráda prográmma.

Odne lea máhttodepartemeanttas boahtán diehtu ahte Sámi allaskuvla oažžu spiehkasteami kandidáhttalogus sámegiela- ja girjjálašvuođa doavttergráda prográmmas.  

Ná čállá departemeanta:

“Kunnskapsdepartementet har i dag fastsatt at studiekvalitetsforskriftens paragraf 3-1. Tredje ledd skal lyde:
Ved akkreditering av et nytt doktorgradsstudium skal studiet ha et fagmiljø tilsvarende minst 8 årsverk med førstestillingskompetanse, hvorav minst seks er i heltids kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger og minst 4 har professorkompetanse. Institusjonen må videre kunne dokumentere at den har kapasitet og rekrutteringspotensiale til å knytte minst 15 doktorgradsstudenter til studiet i løpet av fem år etter oppstart. Institusjonen må kunne sannsynliggjøre at den over tid kan opprettholde et doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter. Kravet om at doktorgradsmiljø med minst 15 doktorgradsstudenter gjelder ikke for Samisk høgskole. Samisk høgskole må sikre ar stipendiatene får et godt faglig miljø med høy kvalitet, blant annet gjennom forpliktende samarbeid med andre institusjoner”


Dat mearkkaša ahte máhttodepartemeanta lea dahkan spiehkastanrievdadusa láhkaásahusas mii doavttergrádaide guoská galle kandidáhta buvttadit.

- Dal sáhttá NOKUT loahpalaččat dohkkehit min ohcamuša ja de ii váilo earágo departemeanttas ohcat álggahanlobi dadjá Sámi allaskuvlla rektor Gunvor Guttorm.
Máhttodepartemeantta mearrádusrievdan doaibmagoahtá čakčamánu 1. beaivvi rájes.