BA - Joatkkaoahppu

PED 611 Andrespråkspedagogikk – Modulbasert videreutdanning

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Studiested: Kirkenes
  • Studiekode: PED 611
  • Studiepoeng: 30 studiepoeng (7,5 studiepoeng)
  • Nivå: Videreutdanning lavere grad
  • Undervisningsspråk: Norsk er hovedspråk i undervisningen. En del av undervisningen foregår på andre skandinaviske språk. Eksamen kan besvares på skandinaviske språk, samisk eller engelsk.
  • Studieplan
  • PDF icon Pensum
  • SamlingsplanOm studiet
Kurset består av fire moduler på totalt 30 studiepoeng. Hver modul er på 7,5 studiepoeng. Emnet er modulbasert og samlingsbasert og relatert til deltakernes arbeidssituasjon. Modulene kan gjennomføres uavhengig av hverandre og i ulik rekkefølge.. Det er mulig å kombinere jobb med deltakelse i dette kurset. Kurset er for barnehagelærere, lærere og andre interesserte med tilsvarende høyere utdanning.

Studiet andrespråkspedagogikk tar opp forskningsbaserte kunnskaper, ideer og metoder for å styrke deltakernes kompetanse på tospråklig oppvekst, læring av førstespråk, læring av andrespråk og undervisning i andrespråk. Kurset er beregnet for de som jobber i barnehager og de som underviser i samisk som andrespråk og/eller norsk som andrespråk for språklige minoriteter og/eller kvensk/finsk for barn, ungdommer og voksne. 

Barnehagesektoren, skoler og voksenopplæringen trenger ansatte som har kompetanse på tospråklig oppvekst, tospråklige liv og andrespråkspedagogikk.

Del av studieprogram
Emnet tilbys som videreutdanning for å imøtekomme behovet for kunnskap om andrespråkspedagogikk i skole, barnehage, og innen helse- og omsorgssektoren. Studieprogrammet har fire moduler. 

Innhold
Dette kurset tar sikte på å styrke din kompetanse ved å gi deg grunnleggende kunnskaper om tospråklig oppvekst, læring, språkbevaring, språkbeskyttelse, språkvitalisering, språkrevitalisering, utvikling av førstespråk, innlæring av andrespråk, allmennpedagogiske og språkpedagogiske metoder og idéer som har med begynneropplæring og undervisning i ulike skolefag.

Videreutdanningskurset tar også sikte på å styrke deltakeres kompetanse når det gjelder ulike modeller for undervisningsorganisering, urfolksrettigheter og pedagogisk sosiologiske temaer som likhet, sosial rettferdighet, kulturell sensitivitet, fordommer og rasisme. Slik vil du bli i stand til å forstå og arbeide med læreplaner, skoleutvikling, tospråklighets- og andrespråkspedagogiske problemstillinger, læremiddel utviklingens didaktikk og fjernundervisning i samisk
 

Studiet består av fire moduler, der hver modul gir 7,5 studiepoeng. Hovedtemaene i modulene er som følger:

Modul 1: To- og flerspråklighet med vekt på førstespråk (våren 2025)
• Læring av førstespråk
• To- og flerspråklighet, og språkfunksjoner
• Språklæring og språkbevaring
• Læring gjennom lek og samarbeid begynner opplæring, utvikling av ordforråd, begrepskunnskaper, og akademisk språklæring

Modul 2: To- og flerspråklighet med vekt på andrespråk (våren 2025)
• Andrespråklæring og metoder for andrespråkundervisning i lys av ulike vitenskapelige disipliner
• Kommunikasjon på andrespråk, og kontrastiv språkanalyse
• Begynneropplæring og leseforståelse på første- og andrespråk
• Ulike former for differensiering: Organisatorisk differensiering og pedagogisk differensiering

Modul 3: Revitalisering og vitalisering (Høst 2024)
• Ulike modeller for opplæring for urfolksbarn, språklige minoritetsbarn og to- og flerspråklige barn/elever
• Ulike ideologier og mål for etablering av ulike modeller for språkbevaring, språkbeskyttelse og revitalisering/vitalisering og språkspredning
• Internasjonale tendenser og forskning angående ulike modeller for opplæring for urfolk, nasjonale minoriteter og språklige minoriteter

Modul 4: Språkdidaktikk (Høst 2024)
• Fjernundervisningsdidaktikk, periodeundervisning i førstespråk og i andrespråk
• Læremidlenes didaktikk: Utvikling av læremiddel utvikling: Trykte læremidler og nettbaserte læremidler
• Samisk barne- og ungdomslitteratur
• Utvikling av språklek og materiell til bruk i barnehager og skoler
• Utdanningssosiologiske temaer: Habitus, kulturell kapital, sosial rettferdighet, kulturell sensitivitet, sosialisering, fordommer, diskriminering og rasisme

Læringsformer
Undervisningen består av forelesninger, seminarer, øvelser, drøfting av deltakernes praksis og arbeid med muntlig presentasjon av oppgaver i løpet av kurset. Det forventes aktiv deltakelse.

Alle moduler skal benytte seg også av nettbaserte aktiviteter. Hver student får tilgang på Samisk høgskoles nettbaserte læringsportal og kursets rom. Studentene forventes å delta i læringsaktiviteter i form av gruppearbeid, diskusjonsgrupper, utvikling og utveksling av ulike pedagogiske ideer og erfaringer.

Arbeidskrav

Det er 80 % obligatorisk frammøteplikt på hver modul. Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Studenten leverer inn én skriftlig oppgave i hver modul. Eksakt dato for innlevering av oppgaven gjøres kjent i første samling i hver modul.
Studentene kan velge å skrive oppgaven individuelt eller i grupper.


Eksamen
Hver modul har en skriftlig 2-timers avsluttende eksamen basert på modulens innhold.
Eksamen vurderes etter karakterskalaen A-F. Det vises ellers til eksamensreglementet for Samisk høgskole.
 

Spørsmål om studiet? 

For faglige spørsmål: 

Kamil Zihni Øzerk
Koordinator
kamilzo@samas.no

Filesize: 265 KB

Sisabeassangáibádusat

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves minimum 3-årig relevant høyere utdanning, f.eks. fullført førskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, allmennlærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, lektorutdanning, barnevernspedagogutdanning,

Anbefalte forkunnskaper:
30 stp innenfor pedagogikk eller annen relevant profesjonskunnskap om barns oppvekst, helse og utvikling.vernepleierutdanning, sosionomutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning, sykepleieutdanning.


Modulene kan gjennomføres uavhengig av hverandre.

Anbefalte forkunnskaper:
Søkere bør ha minst 30 stp innenfor pedagogikk eller annen relevant profesjonskunnskap om barns oppvekst, helse og utvikling.
Deltakere som arbeider ved skoler som er samarbeidspartner i forskningsprosjektet Evaluering av fagfornyelse vil prioriteres.