Studentenes rolle

En sentral del i kvalitetssikring er å skape en organisasjon som lærer av ansattes og studenters erfaring og som bruker disse I planlegging og gjennomførings av studier.

Studentene skal innta en aktiv rolle i arbeidet med kvalitetsutvikling og –sikring av utdanningene. Høgskolens ledelse og fagmiljø er avhengig av studentenes kontinuerlige tilbakemeldinger og evalueringer av studienes innhold, undervisningsmåter og sosiale og fysiske rammer rundt studiene. Dette er en sentral del av kvalitetssikringen av Samisk høgskoles studietilbud.

Studentenes ansvarsområde:

 • Bruke sin innflytelse og delta konstruktivt i studentevalueringer som Samisk høgskole gjennomfører for å bedre utdanningskvaliteten

Studentene vil gjennom undersøkelser av ulik art kunne bidra med viktige innspill i arbeidet med kvalitetssikring av studier:

Studieprogramevaluering
Programevaluering skal gjennomføres årlig. Studieprogramevaluering tar for seg tema som er relevant for kvaliteten på programmet, som for eksempel:

 • Emnesammensetning og faglig fordypning
 • Studentenes læringsmiljø
 • Vurdere om undervisnings- lærings- og vurderingsformene er egnet for å nå utdanningas læringsmål
 • Funn fra student- og faglærerevaluering av emner og praksisevaluering
 • Total arbeidsbelastning for studentene
 • Studentenes egeninnsats
 • Utvekslingsopphold
 • Relevans
 • Informasjon om og administrering av programmet

Læringsmiljøundersøkelser
Læringsmiljøutvalget ved Samisk høgskole initierer større læringsmiljøundersøkelser. Utover de større læringsmiljøundersøkelsene som Læringsmiljøutvalget initierer, skal læringsmiljørelaterte forhold inkluderes i de systematiske studentevalueringene. Tema for disse undersøkelsene knyttes til forhold som er relevant for studentenes fysiske, psykososiale og organisatoriske læringsmiljø med fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer. Faglig- og sosialt miljø samt god og tilgjengelig informasjon om studierelaterte forhold er også viktige tema.

Funn fra læringsmiljøundersøkelsene gir informasjon om hvordan studentene opplever læringsmiljøet, og skal danne grunnlag for nødvendige forbedringer.

Brukerundersøkelser           
Biblioteket og IKT-avdelinga utgjør en viktig del av studentenes læringsmiljø. Biblioteket og IKT-avdelinga skal jevnlig (minimum hvert tredje år) gjennomføre brukerundersøkelser der studentene gis anledning til å evaluere læringsmiljørelevante tjenester. Funn fra brukerundersøkelsene skal inngå i den årlige kvalitetsrapporten til styret, det året undersøkelsene er gjennomført.

Kandidatundersøkelser
Samisk høgskole skal gjennomføre systematiske kandidatundersøkelser, slik at informasjon om hva våre kandidater gjør etter endt studie finnes. Målet med kandidatundersøkelser er å finne ut hvordan kandidater vurderer gjennomført studie og dets sammenheng til arbeidslivet. Målet er også å samle informasjon om Samisk høgskoles studiers relevans til arbeidslivet.

Evaluering av studietur
I studier der studieturer inngår skal disse aktiviteter evalueres kontinuerlig. Tema i evalueringene skal knyttes til:

 • Læringsmål for studiet
 • Opplæring i forhold til helse, miljø og sikkerhet
 • Har studentene fått tilstrekkelig informasjon om plikter og rettigheter, kontaktpersoner, sikkerhet osv.
 • Administrasjon og tilrettelegging.

Resultater skal rapporteres til koordinator og fagavdelingsleder.

Evaluering av praksis
Evaluering av studentenes praksis omfatter:

 1. Midtveisevaluering av praksisperiode

Formålet med midtveisevalueringen er å avdekke om gjennomføringen av praksisoppholdet foregår etter planen og det om det eventuelt er forhold som kan forbedres mens studentene fremdeles er i praksis. Det anbefales at koordinator og praksisansvarlig i samarbeid utarbeider en veiledning til aktuelle tema for evalueringen. Evalueringen kan foregå individuelt eller i grupper.

Det skal foreligge skriftlig informasjonen til alle parter om forhold som har betydning for gjennomføringen av praksisoppholdet: Læringsmål for praksisperioden, krav for bestått praksisperiode, studentenes, praksisstedets og lærestedets ansvar og oppgaver og eventuelt andre forhold som har betydning for gjennomføringen av praksisperioden. Denne informasjonen skal inngå som en del av bakgrunnsmaterialet for evaluering og gjennomføring av kvalitetsforberedende tiltak. Evalueringen må sikre regelmessig innhenting av dokumentert informasjon fra alle parter med særlig fokus på studentenes læringsmål for praksisoppholdet.

Søker- og oppstartsundersøkelser

Årlig gjennomføres det en undersøkelse som identifiserer nye søkeres erfaringer med søknads- og opptaksprosessen og nye studenters forhold til studiestart. Formålet med denne undersøkelsen er å få svar på hvorfor søkere søkte til Samisk høgskole, hvor fornøyde de er med informasjon, hvilken informasjon de savner og hvilke deler av søkeprosessen og oppstarten var gode og hva bør forbedres. Disse undersøkelsene skal bidra til at kommende studenter får en best mulig studiestart.

Kvalitetsavvik

Avvik er manglende oppnåelse av kvalitetsmål. Avvik er også forhold og hendelser som hindrer Samisk høgskole i å opprettholde og forbedre kvalitet. Samisk høgskoles ansatte og studenter har ansvar for å melde inn avvik ved avvikssystemet som er opprettet for dette. Forsknings- og studiestyret har ansvaret for dette systemet og dette skal rapporteres årlig til høgskolestyret i høgskolens kvalitetsrapporten.

Samisk høgskole har egen prosedyre for oppfølging av avviksmeldinger. Målet med dette er å sikre at alle avviksmeldinger registreres og behandles på riktig måte og sikre at avviksmeldinger oppfølges slik at lignende avvik ikke forekommer i fremtiden. Avviksmeldinger sendes til Samisk høgskoles e-postadresse: postmottak@samiskhs.no eller meldes inn via høgskolens hjemmeside.

Representasjon i styrer og utvalg

Styrer og utvalg ved Samisk høgskole utgjør en sentral del av kvalitetssikringen og forvaltning av dette. I alle disse organene er studentene representert og her kan den enkelte student gjennom sine representanter gi innspill og ta del i viktige beslutninger.