Oahppobiraslávdegoddi

Sámi allaskuvlla oahppobiraslávdegottis lea dehálaš rolla studeanttaid oahppobirrasa ja oahppodili buorideami barggus. Oahppobiraslávdegoddi galgá sihkkarastit ahte studeanttat besset mielde mearrideames áššiid mat gusket oahppobirrasii.— Oahppobiraslávdegoddi galgá plánet doaimmaid oahppobirrasa ektui, dárkkistit studeanttaid sihkárvuođa ja čálggu (velferd). Lávdegoddi galgá maid dovdat bargobirasáššiid.

Oahppobiras galgá leat dohkálaš studeanttaid dearvvašvuođa, sihkkarvuođa ja čálggu ektui. Allaskuvla galgá bargat dan ala ahte studeanttain lea buorre oahppobiras ja dán barggus galgá váldot vuhtii teknihkalaš ja sosiálalaš ovdáneapmi servodagas ja guoskevaš oahpus.

Oahppobiraslávdegotti miellahttoáigodat lea guokte jagi.  Studeantaáirasat válljejuvvojit jahkásaččat.

Oahppobiraslávdegotti mandáhtta lea mearriduvvon allaskuvlastivrras čoahkkimis mii dollojuvvui juovlamánus 2020. 

Studeantaáirasat, válljejuvvon oahppojahkái 2020/21:

 1. Fástalahttu studeanta Ellen Inga Sara
 2. Fástalahttu studeanta Georgi Mazev
  • Váilot várrelahtut

Bargiid áirasat válljejuvvon áigodahkii 04.02.2021 - 04.02.2023:

 1. Laila Susanne Vars (Jođiheaddji)
  • várrelahttun: Johan Ailo Kalstad
 2. Rauna-Rahko Ravantti
  • várrelahttun: Ellen Oddveig Hætta
    

Láhkavuođđu:

http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-005.html#4-3

(3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at bestemmelsene i første og annet ledd blir gjennomført.  Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd.   Styret kan tillegge utvalget også andre oppgaver. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.  Læringsmiljøutvalget skal gjøres kjent med pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til styret, og skal hvert år avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø.

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget.

Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15/KAPITTEL_1-4?q=L%C3%A6ringsmilj%C3%B8utvalg#KAPITTEL_1-4