4 Evalueringer

Arbeidet med å forbedre studiene er en kontinuerlig prosess. Studentene skal sikres mulighet til å gi tilbakemeldinger på sin opplevelse av utdanningskvaliteten. Mange av disse tilbakemeldingene gis kontinuerlig i den daglige kontakten mellom studenter og ansatte. Denne formen for direkte kommunikasjon gir gode muligheter for rask oppfølging. Dialog og forbedringsvilje bør stå i fokus i den daglige kontakten mellom studentene og universitetets ansatte.

I tillegg skal det gjennomføres systematisk innhenting av informasjon om hvordan utdanningskvaliteten vurderes av studenter og fagmiljø. Evalueringer er del av utdanningers systematiske kvalitetssikringarbeid.

For at høgskolen skal lykkes i kvalitetsarbeidet, må det systematiske evalueringsarbeidet og oppfølgingen av disse først og fremst forankres hos ledelsen på de ulike nivåene og ikke minst i fagmiljøet. De faglig ansatte har kompetanse til å vurdere sentrale aspekter i tilknytning til kvaliteten i det enkelte studium. Dette gjelder særlig kvaliteten på planleggingen og gjennomføringen av undervisnings- og læringsaktiviteter, eksamen og vurdering av studentenes arbeid og studienes faglige innhold.

Høgskolen har som mål å tilby utdanninger med god faglig og pedagogisk kvalitet på et nivå som tilfredsstiller Nokuts krav og internasjonale krav og standarder. Det er derfor avgjørende at høgskolens fagavdelinger og programstyrer legger til rette for at arbeidet med evaluering og oppfølging av disse er godt forankret blant høgskolens faglig ansatte.

Formål
Interne evalueringer bidrar til å gi studentene en aktiv rolle i arbeidet med utdanningskvalitet og fører til større fokus på studentens læringsmiljø. Dette medfører at kvalitetsarbeidet forankres i fagmiljøet.

Resultater fra evalueringer gir et godt beslutningsgrunnlag for valg av tiltak som kan sikre og videreutvikle kvaliteten på utdanningene.

Evaluering av Samisk høgskoles utdanningstilbud
Fagavdelingene har det øverste ansvaret for evalueringer.Ansvarsfordeling ved evaluering av studier:

 • Koordinatorer evaluerer egne emner, praksis og studieturer sammen med studenter. Programstyret evaluerer emner som er del av PhD-studier
 • Programkoordinator evaluerer studieprogrammer sammen med studenter

Evaluering generelt:

 • Evalueringer skal dokumenteres
 • Det skal etableres rutiner for oppfølging av resultater fra evalueringer
 • Resultater fra evalueringer skal sammenfattes, vurderes og kommenteres før de gjøres tilgjengelige

Studentene skal ha informasjon om resultater og planer for oppfølging av evalueringer de har deltatt i. Alle studier bør evalueres før de avsluttes og gjerne også midtveis. Midtveisevalueringer gjør det enklere å sette i gang forbedringstiltak mens studentene ennå deltar i læringsaktiviteter ved gjeldende studie. Slike evalueringer kan dessuten i større grad motivere studenter til å delta i evalueringer, da de ser nytten av dette før studiet avsluttes.

Studentevalueringer

Studentevaluering gjennomføres i gjeldende undervisningssemester, enten ved slutt eller midtveis. Evalueringene gir studentene anledning til å komme med synspunkter om forhold som er relevant for kvaliteten på studiet. Alle deler av studiet skal evalueres. Temaer kan for eksempel være:

 • Læringsmiljø
 • Vurdere egen innsats og forutsetninger for å gjennomføre emnet
 • Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
 • Praksisperiode, studieturer osv.
 • Læringsutbytte
 • Gjennomføring og organisering av studiet
 • Arbeidsmengde
 • Pensum

Emnekoordinators evaluering

Emnekoordinator skal gi skriftlig evaluering av emne. Evalueringen gjennomføres etter at studentene har evaluert emnet og etter gjennomføring av arbeidskrav og eksamen. Evalueringen skal inneholde koordinatorss vurdering av forhold som har betydning for kvaliteten på emnet. Temaer kan for eksempel være:

 • Studentenes faglige forutsetninger for å gjennomføre emnet
 • Arbeidsmengde på emnet
 • Undervisnings- lærings- og vurderingsformenes relevans i forhold til læringsmål for utdanninga
 • Studentens læringsmiljø
 • Studentenes innsats
 • Koordinators innsats
 • Forslag til kvalitetsforbedrende tiltak

Koordinator skal ved slutten av hvert semester sende fagrapport til studieadministrasjonen.

Evalueringsmetoder
Skriftlige og dialogbaserte kan kombineres. Den som har ansvaret for en gitt evaluering velger selv hvordan denne gjennomføres. Metoden skal sikre at så mange som mulig deltar og medføre god behandling av innhentet informasjon.

Muntlig evaluering

Muntlige evaluering gjennomføres normalt i studentgruppa, men kan også gjennomføres med enkeltstudenter. Evalueringer kan være del av undervisningen eller holdes ved egne møter. I slike evalueringer bør studenter være i flertall.

Muntlige evalueringer skal dokumenteres skriftlig av ansvarlig for gjeldende evaluering (vanligvis koordinator). Evalueringen sammenfattes og gjøres tilgjengelig for studentene etter gjennomføring.

Skriftlig evaluering

Ved skriftlig evaluering brukes et eget skjema. Studenten velger selv om vedkommende vil oppgi navn eller om vedkommende vil evaluere anonymt. Ved elektronisk evaluering skal skjema være tilpasset gjeldende studie. Resultater og informasjon fra skriftlige evalueringer sammenfattes, kommenteres og gjøres tilgjengelig for studenter.

Studieprogramevaluering
Programevaluering skal gjennomføres årlig. Det anbefales å gjennomføre en muntlig evaluering der programkoordinator, faglærer(e) og studenter deltar. Dersom slik metode ikke kan brukes (f.eks. ved nettstudier) kan skriftlig metode brukes.

 • Studieprogramevaluering tar for seg tema som er relevant for kvaliteten på programmet, som for eksempel: Emnesammensetning og faglig fordypning
 • Studentenes læringsmiljø
 • Vurdere om undervisnings- lærings- og vurderingsformene er egnet for å nå utdanningas læringsmål
 • Funn fra student- og faglærerevaluering av emner og praksisevaluering
 • Total arbeidsbelastning for studentene
 • Studentenes egeninnsats
 • Utvekslingsopphold
 • Relevans
 • Informasjon om og administrering av programmet

Fagavdelingsleder skal gjennomgå og vurdere funn fra evalueringene. Forsknings- og studiestyret kan vedta at høgskolen skal gjennomføre større programevalueringer når minimum to kull har gjennomført studiet.

Læringsmiljøundersøkelser
Læringsmiljøutvalget ved Samisk høgskole initierer større læringsmiljøundersøkelser. Tema for disse undersøkelsene knyttes til forhold som er relevant for studentenes fysiske, psykososiale og organisatoriske læringsmiljø med fokus på aktuelle problemstillinger og utfordringer. Funn fra læringsmiljøundersøkelsene gir informasjon om hvordan studentene opplever læringsmiljøet, og skal danne grunnlag for nødvendige forbedringer.Utover de større læringsmiljøundersøkelsene som Læringsmiljøutvalget initierer, skal læringsmiljørelaterte forhold inkluderes i de systematiske studentevalueringene. Dette for blant annet å kartlegge studentenes fysiske læringsmiljø og fange opp mangler knyttet til fasilitetene som studentene benytter i studiesitasjonen. Faglig- og sosialt miljø samt god og tilgjenglig informasjon om studierelaterte forhold er også viktige tema. Dát lea earret eará kárten dihte studeanttaid fysalaš oahppobirrasa ja gávdnan dihte

Brukerundersøkelser
Biblioteket og IKT-avdelinga utgjør en viktig del av studentenes læringsmiljø. Biblioteket og IKT-avdelinga skal jevnlig (minimum hvert tredje år) gjennomføre brukerundersøkelser der studentene gis anledning til å evaluere læringsmiljørelevante tjenester. Det anbefales at undersøkelsene legges til vårsemestrene slik at funnene kan vidererapporteres til fagavdelingene i slutten av vårsemesteret eller begynnelsen av påfølgende høstsemester, og således inngå i fagavdelingenes samlede vurdering av kvaliteten på utdanningene. Funn fra brukerundersøkelsene skal inngå i den årlige kvalitetsrapporten til styret, det året undersøkelsene er gjennomført.

Kandidatundersøkelser
Samisk høgskole skal gjennomføre systematiske kandidatundersøkelser, slik at informasjon om hva våre kandidater gjør etter endt studie finnes. Målet med kandidatundersøkelser er å finne ut hvordan kandidater vurderer gjennomført studie og dets sammenheng til arbeidslivet. Målet er også å samle informasjon om Samisk høgskoles studiers relevans til arbeidslivet.

Kandidatundersøkelser skal være et verktøy fo styret for Samisk høgskole og ledelsen i vurdering av oppnådd strategi. Informasjon om studiers relevans for arbeidslivet kan være grunnlaget for strategier og tiltak, blant annet for:

 • Studiers langtidsplan
 • Styrke Samisk høgskole i forhold til arbeidsmarkedet
 • Rekruttering av nye studenter

Forsknings- og studiestyret initierer gjennomføring av kandidatundersøkelser. Studieadministrasjonen gjennomfører og følger opp disse.

Evaluering av studietur
I studier der studieturer inngår skal disse aktiviteter evalueres kontinuerlig. Tema i evalueringene skal knyttes til:

 • Læringsmål for studiet
 • Opplæring i forhold til helse, miljø og sikkerhet
 • Har studentene fått tilstrekkelig informasjon om plikter og rettigheter, kontaktpersoner, sikkerhet osv.
 • Administrasjon og tilrettelegging.

Koordinator eller lærer som har ansvaret for studieturens gjennomføring skal evaluere de deler som har betydning for læringsaktivitetens gjennomføring. Resultater skal rapporteres til koordinator og fagavdelingsleder.

Evaluering av praksis
Samhandlingen mellom lærested og praksissted skal reguleres i en skriftlig avtale. Den faglige kompetansen og infrastrukturen til praksisstedet må kvalitetssikres før avtale med praksissted inngås. Fagavdelingene har ansvar for å utarbeide prosedyrebeskrivelser for kvalitetssikring av praksis. Det skal foreligge skriftlig informasjonen til alle parter om forhold som har betydning for gjennomføringen av praksisoppholdet: Læringsmål for praksisperioden, krav for bestått praksisperiode, studentenes, praksisstedets og lærestedets ansvar og oppgaver og eventuelt andre forhold som har betydning for gjennomføringen av praksisperioden. Denne informasjonen skal inngå som en del av bakgrunnsmaterialet for evaluering og gjennomføring av kvalitetsforberedende tiltak

Alle studier hvor praksis inngår, skal ha et opplegg for evaluering som skissert under. I studier med korte praksisopphold kan det legges opp til et enklere opplegg for evaluering enn det som er beskrevet her. Evalueringen må likevel sikre regelmessig innhenting av dokumentert informasjon fra alle parter med særlig fokus på studentenes læringsmål for praksisoppholdet.

Evaluering av studentenes praksis omfatter:

 1. Midtveisevaluering av praksisperiode

Formålet med midtveisevalueringen er å avdekke om gjennomføringen av praksisoppholdet foregår etter planen og det om det eventuelt er forhold som kan forbedres mens studentene fremdeles er i praksis. Det anbefales at koordinator og praksisansvarlig i samarbeid utarbeider en veiledning til aktuelle tema for evalueringen. Evalueringen kan foregå individuelt eller i grupper.

 1. Praksisstedets evaluering

Praksisstedet bes om å gjennomføre en evaluering ved praksisperiodens slutt. Evalueringen bør omfatte erfaringer med samarbeidet med høgskolen, praksisstedets rutiner for mottak av studenter, praksisstedets faglige oppfølging av studentene og eventuelle andre forhold som har betydning for gjennomføringen av praksisperioden. Praksisstedet oppfordres til å komme med innspill til eventuelle kvalitetsforbedrende tiltak.

 1. Koordinators evaluering

Koordinator for praksisemnet og eventuelt faglærer tilknyttet emnet gjennomfører årlig evaluering. Formålet er å gi en samlet vurdering av praksis på bakgrunn av egne erfaringer og studentenes og praksisstedets kommentarer. Praksisstedet bes om å gjennomføre en evaluering hvert tredje år. Evalueringen skal omfatte erfaringer med samarbeidet med universitetet, praksisstedets rutiner for mottak av studenter, praksisstedets faglige oppfølging av studentene, vurdering av infrastruktur, og eventuelle andre forhold som har betydning for gjennomføringen av praksisperioden. Praksisstedet oppfordres til å komme med innspill til eventuelle kvalitetsforbedrende tiltak. Evaluering oversendes fagavdelingsleder og eventuelt programkoordinator.

Studenters tillitsvalgte
Det velges tillitsvalgte studenter for alle program (inkludert PhD-program). I begynnelsen av hvert studieår velges minimum én student fra hvert årskull. Det anbefales at studentrepresentanter velges for hele programperioden for å sikre kontinuitet og erfaringsutveksling. Studentene velger sine representanter selv. Disse kan være studenter på det aktuelle programmet som er valgt til andre studentdemokratiske verv eller andre studenter på programmet.

Det anbefales at de tillitsvalgte studentene innenfor samme program har jevnlig kontakt slik at nye tillitsvalgte får dra nytte av de andres erfaringer og kunnskap.

De tillitsvalgte studentene bidrar til å styrke studentens rolle og engasjement for læringsmiljø og utdanningskvalitet, og de er studentenes representanter i saker om utdanningskvalitet.

 De tillitsvalgte opptrer på vegne av hele studentgruppa på programmet og må derfor kommunisere jevnlig med de øvrige studentene. Dersom studenter opplever kvalitetssvikt på emner som ikke har evaluering på et gitt tidspunkt, skal de tillitsvalgte studentene bidra til å ta opp saken med fagmiljø, styrer og utvalg.

Studentens tillitsvalgte anbefales å avgi samlet muntlig eller skriftlig rapport til programkoordinator senest innen utgangen av hvert studieår, slik at studentenes synspunkter blir tatt med i planlegging av kvalitetsforbedrende tiltak og videre rapportering.

Respons
Studentene skal ha anledning til å gi fortløpende tilbakemeldinger på sin opplevelse av utdanningskvalitet og læringsmiljø. Studentene kan gi tilbakemeldinger i forbindelse med studentevalueringer eller ta direkte kontakt med fagavdelingen, koordinator ellr studieadministrasjonen. Tilbakemelding kan også gis anonymt, dersom dette er ønskelig av studenten.

På Samisk høgskoles hjemmeside er det mulig å gi slik informasjontilbakemelding elektronisk. Der er det mulig å gi ros og melde inn avvik.

Enhetene som tilbakemeldingene er rettet mot, har ansvar for å følge opp disse og gi tilbakemelding til studentene om oppfølginga. Organiseringen og ansvarsfordelingen i arbeidet med studentenes læringsmiljø, samt informasjon om rettigheter, plikter klageadgang, frister og lignende er beskrevet i Samisk høgskoles læringsmiljøhåndbok for studenter.