3 Hovedmål for kvalitetsdimensjoner

Kvalitet som urfolksinstitusjon

Rektor har, som institusjonens øverste leder, ansvaret for å sikre at Samisk høgskoles virksomhet er med på å støtte opp om målet om å være et ledende samisk og urfolksinstitusjon. Dette betyr at WINHECs kvalitetsmål skal være grunnlaget for virksomheten. Ledere for fagavdelingene har ansvaret for at undervisnings- og forskningsvirksomhet innen egen avdeling støtter opp om dette målet.

 

Opptakskvalitet

Opptakskvalitet gjelder både for formelle krav i forbindelse med opptak og opptakets resultater. God opptakskvalitet betyr at Samisk høgskole har tilstrekkelig med søkere og at søkernes forkunnskaper høyt nivå.

Samisk høgskole skal ha et godt opptakssystem som omfatter prosesser fra rekruttering til mottak av nye studenter. Samisk høgskole skal sikre kvaliteten av informasjon som rapporteres internt og eksternt. Samisk høgskole skal systematisere og analysere nøkkeltall og tiltak i forbindelse med opptak. Disse skal være del av den årlige rapporteringen til høgskolestyret.

Forsknings- og studiestyret har ansvaret for opptakskvaliteten. Studiesjefen har ansvaret for å administrativt tilrettelegge for god opptakskvalitet.

 

Studiekvalitet

Studiekvalitet gjelder forhold som påvirker studenters læringsprosess og derav hvor relevant utdanningen er for studenter. Studiekvalitet inneholder programkvalitet, undervisningskvalitet og relevans i forhold til behovene i det samiske samfunnet. Disse fungerer sammen og påvirker hverandre.

Samisk høgskole skal ha et system som sikrer god studiekvalitet. Evalueringer er i sentrum av studiekvalitet og Samisk høgskole skal ha et system for evaluering av studiekvalitet på ulike nivåer og oppfølging av dette. Denne informasjonen skal være del av institusjonens årlige rapport til styret.

Forsknings- og studiestyret har ansvaret for studiekvaliteten. Ledere for fagavdelingene er ansvarlige for å sikre god studiekvalitet og kvalitetsutvikling innen egen avdeling. Studiesjefen og studieadministrasjonen har ansvaret for å administrativt tilrettelegge for god studiekvalitet.

 

Eksamenskvalitet

Eksamenskvalitet er studentenes læringsutbytte og studienes relevans i forhold til studieplanenes mål, studenters personlige utvikling og gjennomføring. Samisk høgskole skal jobbe for at så mange studenter som mulig får gode faglige resultater og gjennomfører studier til normert studietid. Samisk høgskole skal følge nasjonale og lokale eksamensregler.

Samisk høgskole skal ha systemer og rutiner i forbindelse med eksamen og sikre kvaliteten av informasjon som rapporteres internt og eksternt. Institusjonen skal systematisere og analysere nøkkeltall i forbindelse med eksamensresultater. Dette skal være del av institusjonens årlige rapport til styret.

Forsknings- og studiestyret er ansvarlige for eksamenskvaliteten. Studiesjefen og studieadministrasjonen har ansvaret for å administrativt tilrettelegge for god studiekvalitet.

 

 

Forskningskvalitet

Forskningskvalitet består av forskeres vitenskapelige arbeidssituasjon ved Samisk høgskole og målet er å sikre at høgskolens forskningskompetanse systematisk tas hensyn til. Forskningsresultater er sentrale i denne kvalitetsdimensjonen. Samisk høgskole skal legge til rette for vilkår for gjennomføring av forskning. Samisk høgskole skal sikre formidling og publisering av forskningsresultater til samfunnet. Samisk høgskole skal også sikre at forskningsresultater kommer til nytte i Samisk høgskoles interne utvikling og undervisning.

Samisk høgskole skal ha støttefunksjoner som sikrer god ledelse, samordning og rapportering av institusjonens helhetlige forsknings- og utviklingsarbeid. Institusjonen skal systematisere og analysere nøkkeltall i forbindelse med eksamensresultater. Dette skal være del av institusjonens årlige rapport til styret.

Forsknings- og studiestyret er ansvarlige for forskningskvaliteten. Ledere for fagavdelingene har ansvaret for faglig oppfølging av og tilrettelegging for forskningskvalitet innen egen avdeling. Studiesjefen og forskningsadministrasjonen har ansvaret for administrative støttefunksjoner.

 

Rammekvalitet

Samisk høgskole skal tilby moderne infrastruktur, teknologi og tjenester for studie- og forskningsvirksomheten. Samisk høgskole skal ha et godt og fleksibelt arbeidsmiljø som oppfyller fastsatte mål. Brukerområder og –deltakelse, stabilitet, fleksibilitet og tjenestekvalitet er viktige mål for alle deler av rammekvaliteten.

Høgskoledirektøren har et øvre ansvar for alle enheters kvalitetsarbeid. Mellomledere ved disse enheter har ansvaret for kvalitetsarbeidet og –utvikling ved egne enheter. Mellomledere er ansvarlige for at rutiner og systemer fastsettes for egen virksomhet og for at disse følges.

 

Kvalitetsavvik

Avvik er manglende oppnåelse av kvalitetsmål. Avvik er også forhold og hendelser som hindrer Samisk høgskole i å opprettholde og forbedre kvalitet. Samisk høgskoles ansatte og studenter har ansvar for å melde inn avvik ved avvikssystemet som er opprettet for dette. Forsknings- og studiestyret har ansvaret for dette systemet og dette skal rapporteres årlig til høgskolestyret i høgskolens kvalitetsrapporten.

Samisk høgskole har egen prosedyre for oppfølging av avviksmeldinger. Målet med dette er å sikre at alle avviksmeldinger registreres og behandles på riktig måte og sikre at avviksmeldinger oppfølges slik at lignende avvik ikke forekommer i fremtiden.

Avviksmeldinger sendes til Samisk høgskoles e-postadresse: postmottak@samiskhs.no. Avsenders navn og e-postadresse, forklaring av avvik, dersom avvik er knyttet til gitt studie skal det fremkomme hvilket studie avviket gjelder og i tillegg skal forslag til forbedringstiltak være del av avviksmeldingen. 

Forkontoret sender avviksmeldingen til gjeldende leder, som har ansvaret for oppfølging av avviksmeldingen. Avviksmeldinger i forbindelse med studier og læringsmiljø sendes til studiesjefen. Avvik i forbindelse med tekninske utstyr sendes til teknologisjefen og avvik i forbindelse med bibliotek sendes til bibliotekssjefen.

Dersom avviket har sammenheng med fag, har studiesjefen ansvaret for å sende meldingen til fagavdelingsleder ved gjeldende studies fagavdeling og til gjeldende studiekoordinator. Fagavdelingsleder skal sikre at koordinator setter i gang forbedringstiltak. Avviksmelder skal godkjenne oppfølging og forbedringstiltak på innmeldt avvik. Dersom avviksmelder ikke godkjenner forbedringstiltak igangsatt av koordinator, skal fagavdelingsleder følge opp saken. Da har fagavdelingsleder ansvar for at forberdingstiltak settes i gang. Når avviksmelder godkjenner oppfølging og løsning på avvik, lukkes saken. Saken sendes da til studiesjefen som lukker saken. 

Avviksmeldinger skal behandles så snart som mulig og senest 2 uker etter at avviksmelding har kommet inn. Dersom varig løsning ikke er på plass innen tre uker, skal avviksmelder få beskjed om hvordan saken følges opp.

Behandling og status for avviksmeldinger skal være del av årlig kvalitetsrapport. Dersom det er avvik i forbindelse med studiesaker som skjer flere ganger, skal studiesjefen fremme disse for ledelsen, som vurderer hvordan dette best kan følges opp og løses.

Avvik kan også fremmes i papirformat med eget skjema.