Personvern, taushetsplikt og dine rettigheter

Personvern og taushetsplikt

Alle ansatte ved høgskolen har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette. Innenfor enkelte tjenester og i enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Rett til innsyn

Ved å henvende deg til din saksbehandler ved høgskolen, kan du be om å få opplyst hvilke personopplysninger høgskolen har registrert om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre. Svar skal gis innen 30 dager. Forespørsel om innsyn kan sendes til postmottak@samas.no 

Retting av feilaktig informasjon

I utgangspunktet vil høgskolen på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Dersom du oppdager feilaktige opplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Vi ber deg ta kontakt med oss i slike tilfeller, slik at dette kan rettes. 

Sletting av opplysninger

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen, vil bli slettet. Dersom du mener høgskolen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Bokføringsloven eller Arkivloven.

Begrensing av behandling

Behandling av personopplysninger kan i visse tilfeller begrenses. Dersom det foreligger rett til å få begrenset behandlingen, vil høgskolen fremover kun behandle opplysningene med ditt samtykke. Unntaket gjelder oppbevaring, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.

Rett til innsigelse

Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot at dine personopplysninger behandles. En innsigelse kan føre til at virksomheten ikke lenger kan bruke personopplysningene. 
Les mer på Rett til å protestere | Datatilsynet.

Dataportabilitet

I visse tilfeller gis rett til å motta personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysninger fra en dataansvarlig til en annen uten hindring. Dette kalles retten til dataportabilitet. Retten til dataportabilitet gjelder kun opplysninger som du har gitt til oss.

Rett til å klage til Datatilsynet

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan klage rettes til Datatilsynet.

Du finner mer informasjon om dine personvernrettigheter og hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no