Studentstyret 2023/2024

Studentstyret består av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. Studentstyret er det øverste organet for studenter ved Samisk høgskole og har påvirkningsmuligheter i alle saker som angår studenter.

Studentstyret for 2023/24 består av:

 • Lemet Máhtte Eira Sara
 • Pia-Maria Labba
 • Martin Velky
 • Áile Elisabeth Utsi

Det var ikke tilstrekkelig antall forslag, så fortsatt mangler ett fast medlem og tre varamedlemmer.

Studentstyrets e-post: studeantastivra@gmail.com

Studentstyret jobber med studentsaker og lærings- og sosialmiljø for studenter.
Studentstyret arrangerer forskjellige sosiale arrangementer og fritidstilbud. Sammen med SSO skal styret jobbe for et bra læringsmiljø og jobbe for at skolen skal være en bra plass for studenter å være.(Universitets og høgskoleloven, U/H, § 4-3).

Studentstyret skal fremme studentenes synspunkter og interesser til styret for Samisk høgskole og andre komitéer. Styret er høringsorganet for alle studentsaker (U/H §4-1).

Studentstyrets leder har månedlige møter med rektor. Studentstyret har også et samarbeid med tillitsvalgte.Komitèer og tillitsvalgte ved Samisk høgskole
I henhold til Lov om universiteter og høgskoler skal studentene ha minst 20 prosent av medlemmene i alle kollegiale organ som tildeles beslutningsmyndighet.(U/A § 4-4)

Studenter sitter i følgende styrer, nemnder, komitèer og utvalg:

 •  Styret for Samisk høgskole
 • Skikkethetsvurderingsnemnd
 • Læringsmiljøutvalg
 • Forsknings- og studiestyre
 • Opptakskomitè
 • Styret for studentsamskipnaden (SSO)
 • Klagenemnd

Styret for Samisk høgskole
Styret for Samisk høgskole skal ha to studentrepresentanter med varamedlemmer (U/A § 9-3). Studentrepresentanter velges for et år av gangen.
Styret skal trekke opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet og legge planer for den faglige utvikling i samsvar med de mål som er gitt av overordnet myndighet for sektoren og institusjonen. (U/H § 9-2). Styret skal fastsette mål og resultatkrav og har ansvaret for at institusjonens økonomiske ressurser og eiendom disponeres i overensstemmelse med bestemmelser om dette gitt av overordnet myndighet, og etter forutsetninger for tildelte bevilgninger eller andre bindende vedtak.


Skikkethetsvurderingsnemnd
To studentrepresentanter med varamedlemmer. Nemnda er saksbehandler ved eventuelle tvilsomhetsmeldinger om studenter.


Læringsmiljøutvalg
To studentrepresentanter med varamedlemmer. Arbeider for studentenes sikkerhet og velferd og skal kjenne til arbeidsmiljøsaker.

Opptakskomitè
En studentrepresentant med varamedlem. Behandler blant annet realkompetansesøkere og søknader til mastergradsstudier.

SSO-styret
Fire studentrepresentanter med varamedlemmer. Jobbe med studentenes velferdstilbud ved studiestedet: kantine, barnehage, leie av leilighet, treningsrom og sosiale- og kulturelle tilbud.

Klagenemnd
To studentrepresentanter med varamedlemmer. Saksbehandler klager, saker angående utestengelse av studenter, arrangering av praktiske eksamen og fusk ved eksamen..

Tillitsvalgt
Hver klasse velger en tillitsvalgt i klassen. Den tillitsvalgte er klassens kontaktperson og skal fremme klassens saker til studieadministrasjonen eller styre. Ansvaret til den tillitsvalgte er å holde kontakt med studenstyret og holde klassemøter.  

Sámi allaskuvlla studeantastivrra njuolggadusat
Filesize: 61 KB