Jente med headset
November 15. beaivi 2023

Jobber du som tolk eller har du interesse i å jobbe som tolk?

Hvis du har tenkt å jobbe som tolk, en god begynnhelse er å komme til Samisk høgskolen og ta Tospråktesten. Hvis du jobber som tolk fra før av og ikke har tatt Tospråktesten, så er det mulig å ta den i Samisk Høgskole.

Du som har jobbet som tolk har sikkert fått med deg at tolkeloven trådte i kraft ifjor, og har sikkert fått med deg at tolker må være i tolkeregisteret (Tolkeregisteret.no).

Samisk høgskole vil nå tilby Tospråktesten på sør-, lule- og nordsamisk. I første omgang så er det nordsamisk som tilbys, men vi jobber med å få i stand tilbud til de andre samiske språk.

Søknadsfrist er: 30. november 2023

Søknadslink: Dieđiheapmi davvisámegiela guovttegielatiskkadeapmái / Påmeldingsskjema for Tospråktesten i nordsamisk 

Merk: Det er ikke mulig å ta Tospråktesten andre steder enn Kautokeino for denne gang!

 

Hva er Tospråktesten?

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. 

Hva blir testet?

Tospråktesten krever at du har gode ferdigheter i både norsk og tolkespråket. Vi tester den muntlige uttrykksevnen din og evnen til å oppfatte og huske innholdet i en sekvens slik at du kan gjengi alt som blir sagt, så nøyaktig som mulig. Ordforråd, uttale, grammatikk og språkføring blir også vurdert. 

Tospråktesten er ikke en test i tolkeferdigheter, men avdekker om du har de nødvendige språkferdighetene til å kunne kvalifisere deg videre som tolk. 

Når?

Samisk høgskole vil arrangere Tospråktesten 14. desember 2023.

Søknadsfristen er 30. november 2023.

Og så da?

Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Tilfredsstillende resultat og gjennomført kurs gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) i kategori E, som er registerets laveste kategori.

Hvordan foregår prøven?

Når du skal ta testen ved fremmøte i Kautokeino, møter du prøveleder, norsksensor og tolkespråksensor i prøvelokalet. Når det blir mulig å ta prøven fra en annen by, må du møte opp ved et av våres samarbeidspartnerenes regionale teststeder, og gjennomføre prøven via Zoom. I noen tilfeller vil også den tolkespråklige sensoren delta via Zoom ved testing . 

Først vil sensor framføre en tekst på norsk, som du skal gjengi, sekvens for sekvens, på tolkespråket. Deretter framfører den andre sensoren en tekst på tolkespråket, som du skal gjengi på norsk. Hver tekst har 13 sekvenser, og tekstene handler om allmenne temaer innenfor samfunn og helse.

OsloMets film om Tospråktesten (film.oslomet.no) forklarer det meste om prøven (NB! Filmen er på norsk).

Hvor lang tid tar det?

Det er satt av 30 minutter til gjennomføringen av prøven. Du har ikke lov til å notere eller bruke noen form for hjelpemidler. 

Greide jeg det?

Resultatet bedømmes som "Tilfredsstillende" eller "Ikke tilfredsstillende".  Du får e-post avr resultatet.
 

Hvordan forberede seg?

Se filmen om Tospråktesten (film.oslomet.no) forklarer det meste om prøven.

Dukan jobbe aktivt med språket for å utvide ordforrådet ditt, for eksempel ved å lese aviser og nettsider på norsk og på tolkespråket. Du bør holde deg oppdatert på ord og begreper, spesielt innenfor områdene helse, sosialforvaltning, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv.

Eksempel på tekst som skal oversettes muntlig fra norsk under Tospråktesten (hentet fra OsloMets nettsider), teksten leses opp, sekvens for sekvens, og du skal oversette til tolkespråket.

 1. En gruppe leger gjennomførte i fjor et omfattende forskningsprosjekt der de undersøkte folks livsstil og helse.
 2. Personene som deltok i undersøkelsen, var mellom 45 og 79 år gamle, og de kom fra ulike sosiale lag. 
 3. Deltakerne var friske, og ingen hadde kreft, hjertesykdom eller andre alvorlige helseplager da studien startet. 
 4. Studien så på hvordan røyking, alkoholinntak, fysisk aktivitet og inntak av frukt og grønt påvirket helsen.
 5. Legene fant ut at selv små endringer i livsstilen gav god helsegevinst.
 6. Det har lenge vært kjent at røyking og trening påvirker hvor lenge du lever, men dette er første gang alle faktorene er blitt sett på i sammenheng.
 7. Forskerne fant at såkalt kroppsmasseindeks, eller BMI, som er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, ikke hadde noe å si for resultatene.
 8. Det samme gjaldt sosial status.
 9. Derimot kunne legene påvise en klar sammenheng mellom livsstil og kreftdødsfall.
 10. De av deltakerne som levde usunt, kom også dårlig ut når det gjaldt hjerte- og karsykdommer.
 11. Det viser seg at mange kan oppnå store helsegevinster gjennom små forandringer i livsstilen. 
 12. Hvis du trener, spiser rikelig med frukt og grønt, er forsiktig med alkohol og kutter ut sigarettene, kan du forlenge livet med opptil 14 år.
 13. I tillegg kom det fram at overvektige har like gode resultater av å endre livsstil som de som er slanke, uten å gå drastisk ned i vekt.

Bruk en venn

Du kan øve deg ved å la en partner lese opp en tekst på norsk, setning for setning, mens du gjengir innholdet på tolkespråket. Deretter gjør du det samme fra tolkespråket til norsk. Tren på å oppfatte innholdet i det som blir sagt, og gjengi det så nøyaktig du bare kan. Det vil bli lagt vekt på nøyaktig gjengivelse under vurderingen.

Benytt tilgjengelige medier

Du kan bruke programmer fra radio, TV eller klipp fra YouTube som du strømmer og setter på pause, mens du gjengir ordlyden på norsk eller på tolkespråket. Det er ikke så viktig hva slags type program du henter materialet fra, men at du får øvd deg. Husk at det for en tolk er viktig å beherske både tolkespråket og norsk meget godt.

Gruer du deg? 

Veldig mange er nervøse for å ta Tospråktesten. Det skjønner vi. Å bli testet kan virke skummelt. Men hvis du har forberedt deg godt og har satt deg inn i hvordan prøven forgår, blir det mindre skummelt.

Hvordan vurderes prestasjonen?

Sensorene vurderer oversettelsen av hver sekvens etter følgende skala: 

I. svært god oversettelse med nyanser intakt (6 poeng)
II. få og små unøyaktigheter i oversettelsen (5 poeng)
III. større og/eller flere unøyaktigheter i oversettelsen (3 poeng)
IV. meningen ble delvis borte / kandidaten klarte ikke oversette alt (1 poeng)
V. meningen ble helt borte / kandidaten klarte ikke å oversette sekvensen (0 poeng)

I tillegg vurderes uttale, grammatikk og språkføring etter følgende skala:

I. svært god /morsmålsaktig (90, 95 eller 100 prosent)
II. godt forståelig, men tydelig aksent / enkelte grammatiske feil (75, 80 eller 85 prosent)
III. forstyrrende aksent eller forstyrrende grammatiske feil (55, 60, 65 eller 70 prosent)

Poengsummen fra sekvensgjengivelsen omregnes til prosent og teller dobbelt så mye som vurderingen av uttale og grammatikk. 

For å få tilfredsstillende resultat på Tospråktesten må du oppnå minst 80 prosent i begge språkretninger.

Tospråktesten utenfor Kautokeino

Vi jobber for at man kan ta Tospråktesten utenfor Kautokeino.

Krav til deg

Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no)

 

Kurs og retningslinjer

 

Kurs i tolkens ansvarsområde

Kandidater som oppnår tilfredstillende resultat får tilbud om å ta kurs i tolkens ansvarsområde, som OsloMet arrangerer:

 

 1. Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker som tester kandidatens tospråklige ferdigheter i norsk og et tolkespråk.
 1. Målgruppen for Tospråktesten er personer som ønsker å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister og til tolkeutdanning.
 2. For å ta Tospråktesten må kandidaten være myndig eller fylle 18 år det året prøven avlegges.
 3. Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (samordnaopptak.no).
 4. Det betales en egenandel for å ta Tospråktesten. Påmeldingen er bindende, og egenandelen blir ikke refundert. 
 5. Søknad om testing tas imot på Tospråktesten – Min side (tospraktesten.oslomet.no) i perioden påmeldingen for det aktuelle tolkespråket er åpen.
 6. Ved sykdom må det framlegges legeerklæring som omfatter prøvedagen. Legeerklæringen må være sendt senest innen en uke.  
 7. Det må gå ett år, eller minst to prøverunder, mellom hver gang man tar Tospråktesten i samme prøvespråk. Dette for at kandidaten skal ha tilstrekkelig tid til å forbedre sine språkferdigheter. 
 8. Resultatet på Tospråktesten vurderes som enten tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Det kreves minst 80 prosent skår i begge språkretninger for å oppnå tilfredsstillende resultat. 
 9. Tospråktesten er ikke en selvstendig kvalifikasjon eller eksamen og det utstedes ikke testbevis eller diplom. 
 10. Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på kurset Tolkens ansvarsområde (TAO-kurs).
 11. Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og gjennomført TAO-kurs kvalifiserer til oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E. Registeret driftes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 12. Resultatet på Tospråktesten er gyldig i 5 år som opptakskrav til studiene innføring i tolking i offentlig sektor (30 sp) og bachelor i Tolking i offentlig sektor (180 sp) ved OsloMet etter gjeldende regler for opptak, samt studiet Tolking i offentleg sektor ved Høgskulen på Vestlandet (hvl.no). 
 13. Valg av språk gjøres på grunnlag av tolkebehovet i offentlig sektor og i samråd med IMDi. OsloMet og HVL har utviklet en langsiktig språkplan som gir oversikt over kommende kvalifiseringstilbud.
 14. Tospråktesten avholdes ved fysisk oppmøte i OsloMets lokaler i Oslo. Prøven kan også gjennomføres via Zoom hos en av våre regionale samarbeidspartnere. 
 15. Tospråktesten omfattes av Lov om universiteter og høgskoler (lovdata.no). Som muntlig forprøve kan resultatet ikke påklages, jf. §5-3 (5), men kandidaten kan be om begrunnelse, jf. §5-3 (1-3). Skriftlig ønske om begrunnelse må sendes OsloMet innen én uke etter utsendt resultat.
 16. Det gjøres et lydopptak av prøven for at sensorene skal kunne støtte seg på det i sensureringen. Lydopptaket blir slettet etter gjennomført prøvedag og kan ikke benyttes som grunnlag for ny vurdering.
 17. Personer som har vært involvert i Tospråktesten som sensor, tekstrevisor, eller en annen rolle, kan ikke ta Tospråktesten i samme prøverunde hvor en er involvert. Det er obligatorisk å melde fra om du har vært involvert i Tospråktesten før du melder deg til test ved en annen anledning. Testen kan bli annullert hvis vi ikke får beskjed.