Álgokursa sámegielas

SAAL 1ÅAR Sørsamisk i praktiske situasjoner - innføringsstudium 1.del/ÅAR Åarjelsaemien fïerhten biejjien jieliemisnie – Aalkoekuvsje 1. åesie

Daate lea lohkemem mij sjeahta dutnjien jis ih maehtieh saemien soptsestidh vuj tjaeledh, jïh sïjthth saemien eevre voesteges baakoste lïeredh. Lohkeme lea nimhtie ahte galkh soptsestimmien jïh barkoen tjïrrh gïelem lïeredh.

  • Kuvsjemaaksoe: 1200,- materiellen gaavhtan jïh 400,- lohkememaaksoe

Vihkeles daennie kuvsjesne ahte studenth sïnsitnine soptsestieh jïh ektesne berkieh. Nimhtie hov åadtjoejieh buerebe lïeredh, juktie aelhkebe fïerhtenbeajjetje barkoen tjïrrh. Orre baakoeh, soptsestimmie- jïh tjaeleme lea aamhtesi mietie sjïehtesjamme. Gaajhkh aamhtesine lea njaalmeldh barkoelaavenjassh, rollespïelh jïh aelhkies teeksth.

Lohkemen doekoe aaj sjædta biejjie- jïh jijjiedimmien fealadimmieh. Lohkemen mïnngesne studenth edtjieh njaalmeldh reektedimmiem provsjeektebarkoste darjodh.

Lohkeme lea seamma daaltesne goh Europeihke gïeleportifolijen A1 – A2 (Davvin 1 jïh 2/ Saemesth amma 1 jïh 2)

Vijriebasse lohkedh:

Daan åesien mænngan gåerede jåerhkedh lohkedh Åarjelsaemien fïerhten biejjien jieliemisnie 2 åesie.  

Åarjelsaemien fïerhten biejjien jieliemisnie 1 jïh 2 vaadta våaromem Åarjelsaemien semeestereboelhkem lohkedh.

Barkoenuepieh:

Jis edtjh åarjelsaemien gïelereeremen-dajvesne barkedh, dellie lea stilleme ahte maahtah saemiestidh. Daate lea buerie lohkemem jis sïjhth barkoem åadtjodh dagkarinie dajvine.

Filesize: 169 KB

Sisabeassangáibádusat

Kuvsje lea buerie dejtie gie eah maehtieh saemien soptsestidh vuj tjaeledh. Jollebe ööhpehtimmiej njoelkedassi mietie dellie ohtsije saemien aalkoekuvsjide ij generelle lohkemedååjrehtsh daarpesjh, jis saemien ektievuekien åelesne. Institusjovne maahta moenedh ahte vihkele jis saemien ektievuakan åeliedimmiem åtna naan dehtie muhteste:

• Saemieh mah gïelem dasseme, jïh sïjhtieh saemien lïeredh, vuj

• Barkeminie byjjehks institusjovnine saemien dajvine jïh sijhtieh samien lïeredh, vuj

• Jeatjah (saemien fuelhkesne, vuj saemien dajvine årroeminie jïh sijhtieh saemien lïeredh) Ohtsije galka tjaeledh, åenehkslaakan buerkiestidh jïjtse ïedtjem kuvsjem åeliedidh, gosse ohtsemeleahpam seedteminie. Studijesijjieh aaj maahta gorredidh studentide ålkoerijhkijste, vuj stipendiaatestudentid