BA - Sierra kursa

OKT 101 - Eamiálbmotfilosofiija

Praktihkalaš dieđut:

 • Oahppokoda: OKT 101
 • 10 oahppočuoggá 
 • Oahpu lágideapmi: Lágiduvvoovtta lohkanbajis, Sámi allaskuvllas, Guovdageainnus. Erenoamáš dohkkehuvvon sivaid geažil lea vejolaš čuovvut oahpuneahtabokte.
 • PDF icon Oahppoplána
 • Diibmoplána ja deaivvadanpána: TimeEdit
 • Jus leat jearaldagat mat gusket oahpposajeohcamii, ohcanvuogádahkii, sisabeassangáibádusaide jna., váldde oktavuođa oahppohálddahusain, oahppohalddahus@samas.no

Oahpu sisdoallu

Eamiálbmogiid dávjá leat ipmirdan leat “dat geat leat earát”. Kanádalaš filosofa Charles Taylor lea dadjan dan ná;“dan ahte ipmirdit daid earáidboahtá leat 21. jahkeduháha 3stuorámus sosiála hástalus. Dat áigi boahtá loahpahuvvot go oarjemáilmmi servodagat soitet áddet iežaset kultuvrra ja vásáhusaid leat norbman, ja eará kultuvrraid leat lávdin oarjemáilmmi geainnusovdáneapmái». Dát oahppu gieđahallá dán fáttá ja oainnusindahká mii eamiálbmotfilosofiijalea.

Oahppu divvu gažaldagaid nugo: 

 • Mii lea vuođđun álgoálbmotfilosofiijii ja mot dat lea earálágan go eanet dábálaš vuohki doaimmahit filosofiija?

 • Dáhpáhuvvá go máhttobuvttadeapmi ásahuvvon searvevuođa rámmaid siskkobealdemii lea huksehuvvon oarjemáilmmi dutkanárbevieruid ala?

Eamiálbmogat ja luondu leat lávgalagaid gođđojuvvon oktii.Dávjá čuoččuhuvvo ahte luonddu mekánalaš áddejupmi man ala oarjemáilmmi dieđaideála lea huksejuvvon lea earálágan go eamiálbmogiidárbevirolaš gaskavuohta lundui. Oahppu gieđahallá iešguđetlágan ideálalaš oainnu luonddu ja olbmo sajádaga ektui. Oahpus lea etihkkafilosofalaš oassi mas lea sáhka dan birra mot mii berret eallit máilmmis ja maid mii berret dahkat. Mo mii doaimmahat iežamet eallima ii sáhte geahpiduvvot dušše láhttenvuohkái. Min dahkamiidda leat ákkat.

Makkár geatnegasvuođat leat mis nubbi nuppi ektui sihke eará olbmuide, elliide ja buot mii lea min birrasiin? Mot galgat mii olbmot eallit? Mii lea lihkku? Maid mun berren dahkat? Mii lea buorre eallin?

Vástádusaid dakkár gažaldagaide berre geahččat sihke konteavstta hárrái ja eambbo dábálaš áddejumi oktavuođas. Oahppu váldá ovdan ehtalaš váldosurggiid bajásčuvgendihte daid gažaldagaid eamiálbmotperspektiivvas.

Oahpahusgiella
Davvisámegiella.

Oahppoprográmma gullevašvuohta
Oahppulea oassin Sámi allaskuvlla oktasaš bachelorvuođđooahpuin.

Oahpahan - ja oahppanvuogit
Eamiálbmotfilosofiija oahppoovttadaga oahppan-ja oahpahusvuohkin leat logaldallamat, ságastallamat, njálmmálaš ovdanbuktimat, joavkobarggut ja bagadallanseminárat. Gáibiduvvo ahte studeanta oasálastá aktiivvalaččatlágiduvvon oahpahusaide.

Eksámen
Oktagaslaš čálalaš 10-siidosaš ruovttueksámen. Studeanta vállje ieš fágii guoski fáttá ja perspektiivva, man fágaoahpaheaddji dohkkeha. Eksámen árvvoštallojuvvo bustávvaárvosániiguin (A-F),mas A lea buoremus árvosátni ja E lea vuolemus ceavzinárvosátni. F árvosátni mearkkaša ahte ii leat ceavzán.

Filesize: 265 KB

Sisabeassangáibádusat

 • Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje reálagelbbolašvuohta.
   
 • Dasa lassin gáibiduvvo sámegielmáhttu. Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje lohkan sámegiela vierrogiellanja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul.

Koordinator

Inker-Anni Sara's picture
Sara, Inker-Anni
Phone: 
E-mail: 
inkeras@samas.no