BA - Enkeltemne

SÁM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter

Välkommen till kursen SÁM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter. Den här möjligheten är öppen för alla är som är verksam som är lärare (hel- eller deltid) och har kunskaper i samiska, oavsett vilket ämne du undervisar i. 

Du finner också information om denna utbildningssatsning på Skolverkets hemsida. Där finns också en intervju med en lärare i samiska om hennes erfarenheter av kursen.

Utbildningssatsningen består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng och ges i följande ordning:

Kursen Samisk språkdidaktikmed fokus på språkanvändande och berättande texter är på 7,5 högskolepoäng och behandlar grundläggande metoder för att utveckla elevernas muntliga interaktion och deras tilltro till att använda sin språkliga och kommunikativa förmåga både i och utanför undervisningssituationen. 

I kursen ingårutveckling av kunskaper om texter i olika genrer och från olika medier, samisk litteratur och läromedelsanalys. Innehållet i kursen diskuteras genomgående utifrån deltagarnas gemensamma planeringar och reflektioner av undervisningsaktiviteter med avseende på muntlig interaktion och produktion samt användande av berättande texter och skapande av multimodala texter med hjälp av digitala verktyg. Vikten av att hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning kring handlingsorienterade undervisningsmetoder kopplas till betydelsen av detta för det faktiska klassrumsarbetet. Didaktiska tillnärmningar är i fokus för hela kursen, samt lärarens centrala roll för stärkande av elevers samiska språkutvecklingoch kursen har en tydlig koppling till läroplanen och kursplanen i samiska. 
 

Ansökan görs direkt till Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences. Även deltagare som deltog under utbildningen terminen innan, ska anmäla sig på nytt.

Ansökningsdag: 15.04.2024, 01.03.2024 for realkompetansesøkere(hvis man ikke har behørighet)

Så här görs det

Kurskod: SÁM 602

Studiepoäng: 7,5 

Studieform: Kursen genomförs på distans med ett par samlingsträffar, egna litteraturstudier som följs av lästräffar/grupparbeten därefter deltar studenten i gruppträffar i ett virtuellt klassrum (Zoom) efter en terminsplan som kursdeltagarna gör tillsammans med sin lärare. Kursmaterial läggs ut på en internetbaserad lärandeplattform (Canvas) som används aktivt, både enskilt och vid gruppindelning utifrån sin samiska språktillhörighet. 

Studiefart: Kvartsfart

Undervisningsspråk: Samiska och svenska. Samiska ges i kursen och praktiseras med och mellan studenter vid indelning i samiska språkgrupper i både muntlig och skriftlig kommunikation.

Filesize: 210 KB

Opptakskrav

Förutsättningen för deltagande är att den deltagande läraren är anställd (heltid eller deltid) av en skolhuvudman (Sameskolstyrelsen, kommun eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige som har godkänt deltagandet. Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska.

Grundläggande behörighet krävs för all utbildning på universitet. Saknar du formell behörighet till en utbildning kan du ändå ha möjlighet att komma in genom så kallad reell kompetens. Har du kanske jobbat länge eller gått någon annan utbildning kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig.