Begynnerkurs i samisk

SAAL 1 Sørsamisk i praktiske situasjoner - inføringsstudium 1.del


Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive sørsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

  • Kursavgift: 1200,- materialavgift og 400,- semesteravgift

Kommunikasjonsmiljøet tilrettelegges for praktiske aktiviteter. Studentene snakker samisk seg imellom og med lærer under arbeid. Sentrale læringstemaer knytter seg til samiske tradisjoner, livsfornødenhet og områder. Innføringsoverskriftene for temaene er:

  • Nærmiljø
  • Levekår
  • Samfunnsmessige forhold

Grunnleggende syntaks, morfologi og lydlære behandles. Studentene skal lære bøyningsmønstrene i ordklassene og omlyd gjennom praktiske aktiviteter i ulike miljøer. 
 

Videreutdanning:

Etter dette emnet kan man fortsette med Sørsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 2.

Jobbmuligheter:

Skal du jobbe i områder som ligger i det samiske forvaltningsområdet, kan det kreves at du kan blant annet kan sørsamisk. Derfor kan dette studiet passe for dem som forbereder seg til jobb i samiske områder.


Spørmål om studiet? 

Lena Kappfjell
Faglig koordinator
+4778448628
lenak@samas.no

Filesize: 169 KB
Filesize: 301 KB
Filesize: 194 KB

Opptakskrav

I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer:

• Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller

• Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller

• Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Studiet er adgangsregulert. Prioritering av studieplasser til innføringsstudiene gjøres etter følgende ordning:

  1. Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk

  2. Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk

  3. Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk)

Søkere skal skrive motivasjonsbrev hvor de forklarer hvilket av nevnte alternativ er grunnlag for søknaden.

Studieplasser kan forbeholdes utvekslings- og stipendiatsstudenter.