Akademalaš vuoiggalašvuohta

Akademalaš vuoiggalašvuohta

Akademalaš vuoiggalašvuohta bargobihtáid- ja akademalaš čállimis mearkkaša ahte ferte leat čielggas dan ektui makkár reflekšuvnnat leat du iežat ja makkárat leat vižžon earáid bargguin. Plagieret lea ovddidit earáid bohtosiid, jurdagiid, ideaid dahje dajaldagaid dego dat livčče du iežat. Go don leat dárkil ja dihtomielalaččat čujuhat riekta, de don garvvát plagierenvárohusa.

Lea deaŧalaš dovdat dutkanetihka, siterennjuolggadusaid, dahkkivuoigatvuođalaš beliid, dutkanmetoda ja akademalaš čállima.

Daid maŋimuš jagiid leat dađibahábut leamaš máŋga ovdamearkka eahperehelašvuođas, verrošeamis ja plagieremis oahpahusas ja dutkamis. Danne lea hui deaŧalaš ahte sihke studeanttat ja bargit čavgejit iežaset ehtalaš dihtomielalašvuođa.

Dutkit galget čuovvut buori čujuhanvieru mii sihkkarastá gáibádusa ahte lea dárkkistanvejolašvuohta ja addá vuođu viidáset dutkamii

Loga eambbo Sámi allaskuvlla dutkanetihka mihttomeriid birra