BA - Sierra kursa

Osku ja eallináddejupmi Sámis 2- Dálááiggis

Beroštatgo Sámi oskkolašvuođas ja vuoiŋŋalaš historjjás?

Kurssas oaččut obbalohkái álgooahpu Sámi oskkolašvuođa historjjá ja dálá áiggi birra.

Oahppu lea guovtti oasis ja čađahuvvo ná:

  • Osku ja eallináddejupmi Sámis 1 – Historjjálaš oassi, 15 oč
  • Osku ja eallináddejupmi Sámis 2 – Dálááiggis, 15 oč

Oahpus guorahallat Sámi dálá oskkolaš eallima. Sihke girkoeallin, ođđavuoiŋŋalašvuohta ja árgabeaivvi vuoiŋŋalaš  vierut leat sáhkafáddán. Oahpus váldit ovdan otná ságastallamiid oskkolaš vieruid ja doaibmavugiid birra, man vuođul studeanta sáhttá doaimmahit ságastallamiid ain ovddas guvlui. Lágiduvvojit oanehis oahppomátkkit kursaváccidettiin.

Oahppu heive sidjiide geat beroštit Sámi oskkolašvuođas ja vuoiŋŋalašvuođas. Dasa lassin heive bures girkolaš bargiide ja oahpaheddjiide geat barget sámi guovlluin ja háliidit buoridit iežaset gelbbolašvuođa dán suorggis. 

Oahppu oahpahusgiella lea davvisámegillii, muhto heivehuvvo maiddái sidjiide geat máhttet eará skandinávalaš gielaid. Goappáge 15 oahppočuoggásaš oasis dollojuvvojit guokte vahkkosaš čoagganeami Sámi allaskuvllas Guovdageainnus. Studeanttat maiddái besset leat fárus digitála luohkkálanjas, man bokte ožžot dieđuid ja besset leat sáhkalagaid kursajođiheddjiiguin.
 

Bures boahtin Sámi allaskuvlii! Jus dus ležžet gažaldagat oahpu sisdoalu birra,  de váldde áinnas oktavuođa oahpu koordináhtoriin Lovisa Mienna Sjöberg. Jus dus ležžet gažaldagat ohcama dahje eará praktihkalaš áššiid birra, de sáhtát váldit Sámi Allaskuvlla oahppohálddahusain: oahppohalddahus@samas.no

_____________________

  • Undervisningsspråk: nordsamisk men är tillrättalagd för skandinavisktalande
  • Undervisningssted: Samisk høgskole
  • 15 studiepoeng. Studiet er del 2 av studiet Tro och livstolkning i Sápmi. 
  • Studieplan
  • Lohkanmearri / Pensum OSK 1002
  • Timeplan/samlingsplan: TimeEdit Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
  • Dersom du har spørsmål angående søknad om studieplass, søknadssystemet, opptakskrav osv., ta kontakt med studieadministrasjonen, oahppohalddahus@samas.no

Intresserar du dig för religiös och andlig historia i Sapmi?

Kursen ger en generell införing i den religiösa historien och samtiden i Sápmi. Kursen består av två delar och är uppbyggd på följande sätt:

Kursen fokuserar på dagens religiösa liv Sápmi, både kyrkoliv, nyandlighet och andliga traditioner i vardagen tematiseras. Kursen belyser aktuella debatter kring religiösa traditioner och praxis idag, och ger studenten ett grundlag för att ta dessa samtal vidare. Det läggs tillrätta för mindre studiebesök under kursens gång.

Vi tänker att kursen passar för den som är intresserad av religiositet och andlighet i Sápmi. I tillägg passar den för kyrkligt ansatta och lärare som arbetar i samiska områden och vill ha kompetensutveckling på det området. 

Kursen går på nordsamisk men är tillrättalagd för skandinavisktalande. För varje 15 poängsmodul hålles två veckosamlingar på Sámi allaskuvla i Kautokeino, studenterna har också tillgång till ett digitalt klassrum där information och kontakt med studenter och kursledare är möjlig.
 

Bures boahtin Sami allaskuvlii! Om du har frågor kring innehåll, kontakta koordinator Lovisa Mienna Sjöberg. Har du frågor om ansökan eller andra praktiska frågor, kontaka studieadministrationen på Sami allaskuvla: oahppohalddahus@samas.no

Sisabeassangáibádusat

Dábálaš sisabeassangáibádusat alitoahpahussii. Sisabeassanvuođđu sáhttá leat juogo oppalaš lohkangelbbolašvuohta (čađahan joatkkaskuvlla/logahaga) dahje reálagelbbolašvuohta. 

 

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit

Koordinator

lovisas's picture
Sjöberg, Lovisa Mienna
Phone: 
E-mail: 
lovisas@samas.no