Joatkkaoahput oahpaheddjiide

OAP Andrespråkspedagogikk 2019/20

KOMPETANSE FOR KVALITET
Informasjon om søknad og stipendmuligheter finnes på hjemmesiden til Udir, https://www.udir.no/videreutdanning.

Innhold
Kurset er delvis samlingsbasert og delvis nettbasert og vil gå over to semester. Dette kurset tar sikte på å styrke din kompetanse ved å gi deg en innføring i språkpedagogiske kunnskapsområder, forskningsarbeider og pedagogisk metodiske idéer. Slik vil du bli i stand til å forstå og arbeide med andrespråkspedagogiske problemstillinger vedrørende minoritetsbarn/ minoritetselever med ulik språklig, kulturell og etnisk bakgrunn.

Dette er et nasjonalt videreutdanningstilbud for lærere. Tilbudet vil sette deg i stand til å møte utfordringene som bl.a. flyktningestrømmen skaper for deg som lærer i skolehverdagen.

 

Studenter bruker tiden mellom samlinger og semestre til selvstudium. Kompendiet kjøpes på Samisk høgskole.

 
Kursets formål
Dette kurset tar sikte på å styrke din kompetanse ved å gi deg en innføring i språkpedagogiske kunnskapsområder, forskningsarbeider og pedagogisk metodiske idéer. Slik vil du bli i stand til å forstå og arbeide med andrespråkspedagogiske problemstillinger vedrørende minoritetsbarn/minoritetselever med ulik språklig, kulturell og etnisk bakgrunn.

Hovedtemaene I kurset vil være følgende:
 • Språkfunksjoner
 • Språklæring
 • Andrespråkslæring i lys av ulike vitenskapelige disipliner
 • Kommunikasjon på andrespråk
 • Kontrastiv språkanalyse,
 • To-/flerspråklighet,
 • Pedagogiske prinsipper for andrespråksundervisning
 • Metoder for andrespråksopplæring
 • Språkpedagogiske ideer for utvikling av leseferdigheter og læring på andrespråk

 

Læringsutbytte

Kunnskapsmål
Etter fullføring av kurset skal du

 • kunne gjøre rede for sentrale begreper som språk, språkfunksjoner, kommunikasjon, andrespråk, fremmedspråk og ulike varianter av tospråklig utvikling
 • ha kjennskap til innholdet i aktuelle lover, forskrifter, læreplaner, rettningslinjer og rundskriv som handler om opplæringen av barn/elever med minoritetsbakgrunn/to-/flerspråklig bakgrunn
 • kunne analysere sentrale begreper, teorier og metoder som handler om andrespråkslæring
 • kunne diskutere mulige språklige, faglige og sosiale vanskeligheter som barn-/elever med minoritetspråklig / tospråklig bakgrunn kan møte i og utenfor institusjoner som barnehage og skole
 • kunne beskrive, analysere og vurdere andrespråkspedagogiske tiltak som er tilpasset til barn/elever med ulike språklige, sosiale og kulturelle forutsetninger og behov
 • kunne redegjøre for, sammenligne og kritisk vurdere ulike andrespråkspedagogiske teorier, prinsipper og metoder

Ferdighetsmål
Etter fullføring av kurset skal du

 • kunne forstå ulike utfordringer som andrespråkselever møter når de lærer norsk som andrespråk
 • kunne anvende ulike andrespråkspedagogiske prinsipper og metoder i samsvar med målgruppens utgangspunkt
 • Kunne formidle andrespråkspedagogiske prinsipper I det fagmiljøet der du arbeider
 • kunne ta initiativ til og begrunne ulike organisatoriske tiltak når det gjelder andrespråksundervisning på din arbeidsplass
 • kunne reflektere over og vurdere din egen andrespråkspedagogiske praksis


Generell kompetanse
Etter fullføring av kurset skal du

 • kunne formulere og drøfte andrespråkspedagogiske problemstillinger ved hjelp av teoretiske begreper som du har lært på kurset
 • kunne analysere og syntesere ulike teoretiske tilnærminger til andrespråkslæring og undervisning
 • beskrive og begrunne organisatoriske og andrespråkspedagogiske tiltak for minoritetsspråklige barn med ulike forutsetninger og/eller vansker
 • kunne velge ut tilpassete andrespråkspedagogiske metoder, læremidler og nettbaserte læringsressurser


Læringsformer 

Kurset er delvis samlingsbasert og delvis nettbasert. Kurset vil gå over to semester. Det vil være 3 samlinger hvert semester.
Undervisningen består av forelesninger, seminarer og arbeid med muntlig presentasjon av oppgaver i løpet av kurset. 

Det forventes aktiv deltakelse.

Videreutdanningskurset benytter seg også av nettbaserte aktiviteter.

Hver student får tilgang på Samisk høgskoles nettbaserte læringsportal og kursets rom. Studentene forventes å delta i læringsaktiviteter i form av gruppearbeid, diskusjonsgrupper, utvikling og utveksling av andrespråkspedagogiske ideer og erfaringer. Det er 80% obligatorisk frammøteplikt på kurset. Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag.

Hvis du ikke møter mister du plassen på kurset. Dersom du blir syk, eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med kursets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed.

Filesize: 16 KB
Filesize: 424 KB

Sisabeassangáibádusat

 • Du må ha allmennlærer eller faglærer eller tilsvarende bakgrunn og undervisningskompetanse for å kunne få opptak til dette kurset.
 • Anbefalte forkunnskaper Minst 30 stp i pedagogikk/pedagogikk og elevkunnskap og 30 stp i norsk eller 30 stp i samisk fra din lærerutdanning.

Koordinator

kamilzo's picture
Øzerk, Kamil Zihni
E-mail: 
kamilzo@samiskhs.no