Joatkkaoahput oahpaheddjiide

Andrespråkspedagogikk

 • Fagkode: PED 610
 • Faglig ansvarlig: Samisk høgskole
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Undervisningssted: Alta
 • Studieplan
 • Pensum

Innhold
Kurset er delvis samlingsbasert og delvis nettbasert og vil gå over to semester. Dette kurset tar sikte på å styrke din kompetanse ved å gi deg en innføring i språkpedagogiske kunnskapsområder, forskningsarbeider og pedagogisk metodiske idéer. Slik vil du bli i stand til å forstå og arbeide med andrespråkspedagogiske problemstillinger vedrørende minoritetsbarn/ minoritetselever med ulik språklig, kulturell og etnisk bakgrunn.

Dette er et nasjonalt videreutdanningstilbud for lærere. Tilbudet vil sette deg i stand til å møte utfordringene som bl.a. flyktningestrømmen skaper for deg som lærer i skolehverdagen. Studenter bruker tiden mellom samlinger og semestre til selvstudium.  

Kursets formål

Dette kurset tar sikte på å styrke din kompetanse ved å gi deg en innføring i språkpedagogiske kunnskapsområder, forskningsarbeider og pedagogisk metodiske idéer. Slik vil du bli i stand til å forstå og arbeide med andrespråkspedagogiske problemstillinger vedrørende minoritetsbarn/minoritetselever med ulik språklig, kulturell og etnisk bakgrunn.


Hovedtemaene I kurset vil være følgende:

 • Språkfunksjoner
 • Språklæring
 • Andrespråkslæring i lys av ulike vitenskapelige disipliner
 • Kommunikasjon på andrespråk
 • Kontrastiv språkanalyse,
 • To-/flerspråklighet,
 • Pedagogiske prinsipper for andrespråksundervisning
 • Metoder for andrespråksopplæring
 • Språkpedagogiske ideer for utvikling av leseferdigheter og læring på andrespråk

Læringsutbytte

Kunnskapsmål
Etter fullføring av kurset skal du

 • kunne gjøre rede for sentrale begreper som språk, språkfunksjoner, kommunikasjon, andrespråk, fremmedspråk og ulike varianter av tospråklig utvikling
 • ha kjennskap til innholdet i aktuelle lover, forskrifter, læreplaner, rettningslinjer og rundskriv som handler om opplæringen av barn/elever med minoritetsbakgrunn/to-/flerspråklig bakgrunn
 • kunne analysere sentrale begreper, teorier og metoder som handler om andrespråkslæring
 • kunne diskutere mulige språklige, faglige og sosiale vanskeligheter som barn-/elever med minoritetspråklig / tospråklig bakgrunn kan møte i og utenfor institusjoner som barnehage og skole
 • kunne beskrive, analysere og vurdere andrespråkspedagogiske tiltak som er tilpasset til barn/elever med ulike språklige, sosiale og kulturelle forutsetninger og behov
 • kunne redegjøre for, sammenligne og kritisk vurdere ulike andrespråkspedagogiske teorier, prinsipper og metoder

Ferdighetsmål
Etter fullføring av kurset skal du

 • kunne forstå ulike utfordringer som andrespråkselever møter når de lærer norsk som andrespråk
 • kunne anvende ulike andrespråkspedagogiske prinsipper og metoder i samsvar med målgruppens utgangspunkt
 • Kunne formidle andrespråkspedagogiske prinsipper I det fagmiljøet der du arbeider
 • kunne ta initiativ til og begrunne ulike organisatoriske tiltak når det gjelder andrespråksundervisning på din arbeidsplass
 • kunne reflektere over og vurdere din egen andrespråkspedagogiske praksis

Generell kompetanse
Etter fullføring av kurset skal du

 • kunne formulere og drøfte andrespråkspedagogiske problemstillinger ved hjelp av teoretiske begreper som du har lært på kurset
 • kunne analysere og syntesere ulike teoretiske tilnærminger til andrespråkslæring og undervisning
 • beskrive og begrunne organisatoriske og andrespråkspedagogiske tiltak for minoritetsspråklige barn med ulike forutsetninger og/eller vansker
 • kunne velge ut tilpassete andrespråkspedagogiske metoder, læremidler og nettbaserte læringsressurser


Læringsformer 

Kurset er delvis samlingsbasert og delvis nettbasert. Kurset vil gå over to semester. Det vil være 3 samlinger hvert semester.

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og arbeid med muntlig presentasjon av oppgaver i løpet av kurset. Det forventes aktiv deltakelse. Videreutdanningskurset benytter seg også av nettbaserte aktiviteter.

Hver student får tilgang på Samisk høgskoles nettbaserte læringsportal og kursets rom. Studentene forventes å delta i læringsaktiviteter i form av gruppearbeid, diskusjonsgrupper, utvikling og utveksling av andrespråkspedagogiske ideer og erfaringer. Det er 80% obligatorisk frammøteplikt på kurset. Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag.

Hvis du ikke møter mister du plassen på kurset. Dersom du blir syk, eller på annen måte forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med kursets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed.

Filesize: 424 KB

Sisabeassangáibádusat

Opptakskrav:

 • Du må ha allmennlærer eller faglærer eller tilsvarende bakgrunn og undervisningskompetanse for å kunne få opptak til dette kurset.
 • Anbefalte forkunnskaper Minst 30 stp i pedagogikk/pedagogikk og elevkunnskap og 30 stp i norsk eller 30 stp i samisk fra din lærerutdanning.

 

Oahpaheddjiide:

Oza stipeandda dehe sadjásašortnega Oahpahusdirektoráhta siidduin https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/soknadsprosessen/

Sámi allaskuvlla oahppofálaldagaide sáhttá ohcat ruhtadeami Oahpahusdirektoráhta KfK ortnega bokte. Sáhtát ohcat doarjaga oahppofálaldagaide mat eai leat Oahppodirektoráhta katalogas. De merket ohcamis ahte háliidat ohcat eará oahppofálaldagaide (andre studietilbud). Eará fálaldagat addet vuoigatvuođa seamma eavttuide go dat fálaldagat mat leat oahppokatalogas.  Ohcama ferte rektor ávžžuhit ja skuvlaeaiggát dohkkehit.

Oahpahusdirektoráhta ohcanáigemearri lea 01.03.2021. Go oahppofálaldat ii leat oahppokatalogas, de fertet maiddái ohcat Sámi allaskuvlla ohcanportála bokte.

Koordinator

kamilzo's picture
Øzerk, Kamil Zihni
E-mail: 
kamilzo@samiskhs.no