Begynnerkurs i samisk

Sørsamisk i praktiske situasjoner – Introduksjon del 1

 • Undervisningsspråk: Sørsamisk
 • Undervisningssted: Hattfjelldal, Sijti Jarnge.
 • Emnekode: SAAL 1ÅAR
 • Organisering av emnet: Arrangert undervisning er på rundt 150 timer. Studentene skal arbeide selvstendig resten av tiden.
 • 15 studiepoeng
 • PDF icon Studieplan norsk
 • PDF icon Curriculum english

Dette studiet er beregnet for deg som verken kan snakke eller skrive sørsamisk, men vil lære språket fra grunnen av. Studiet er lagt opp til at du gjennom praktisk arbeid skal lære språket.

Om studiet

Kommunikasjonsmiljøet tilrettelegges for praktiske aktiviteter. Studentene snakker samisk seg imellom og med lærer under arbeid. Sentrale læringstemaer knytter seg til samiske tradisjoner, livsfornødenhet og områder. Innføringsoverskriftene for temaene er:

Nærmiljø
- Husholdning og bygninger
- Varme klær
- Sosialt samvær og tjenesteforhold

Levekår
- tidsbegreper (time, døgn, måneder, årstider)
- vær, ferdsel og orientering i naturen
- naturbenevnelser og stedsnavn
- tradisjonelle samiske levekår

Samfunnsmessige forhold

- kunst, duodji, litteratur, religion og musikk
- joik og poesi
- samiske arbeids- og kulturarenaer
- media og andre kommunikasjonsmidler


Grunnleggende syntaks, morfologi og lydlære behandles. Studentene skal lære bøyningsmønstrene i ordklassene og omlyd gjennom praktiske aktiviteter i ulike miljøer. Lydlæren knytter seg naturlig til muntlig språkbruk.


Undervisningsform
Studentenes aktive deltagelse i muntlige øvelser, gruppearbeid og veiledning er en forutsetning for at undervisningen og læringen skal lykkes.
Faglæreren arrangerer undervisningen slik at studentene kan øve på språket i et trygt miljø.

Medstudenter og et oppmuntrende miljø og læringsressurser med konkretiseringsverktøy fungerer som støtte for språklig produksjon.

Samisktalende og spesielt kunnskapsbærere som inviteres til enkelte temaer, oppmuntrer studentene til å erverve kommunikasjonskunnskaper.

Studenten dokumenterer egen læring gjennom arbeidsmappen (f.eks. i papirutgave, CD, i klassens digitale læringsrom). Studenten dokumenterer språklig produksjon i forbindelse med temaene, f.eks. gjennom billedtekster og dialoger.

I forbindelse med emnet tilbys det veiledning. Veiledningen baseres på studentens refleksjonslogg og arbeidsmappe.
 

Del av studieprogram
Studiet er på introduksjonsnivå. Studiet godtas ikke som del av bachelorprogram. Etter dette emnet kan man fortsette med Sørsamisk i praktiske situasjoner, introduksjon del 2.

Undervisningsspråk
Praktisering av samisk vektlegges og skjer fra starten av.

Krav for å gå opp til eksamen
Studenten er forpliktet til å følge 80 % av undervisningen i hver arrangerte undervisningsuke. De to første dagene i studiet er obligatoriske.

- En kort muntlig fremføring sammen med gruppemedlemmene (minst 5 ganger) i forbindelse med de ulike temaene for hele klassen.
- Refleksjonslogger der man vurderer egen språklige utvikling (minst 3 logger og hver logg skal være på minst ½ side)
- Delta i prosjektarbeid (maks 3 studenter) og muntlig fremføring (ca. 10 minutter). Bruken av samisk under arbeidsprosessen vektlegges. Prosjektet skal baseres på det som er relevant for emnets innhold og kvalifikasjoner.
- En tekst (1 side) som viser egen språklige kunnskap. Temaet for prosjektarbeidet gir grunnlag for å skrive teksten.
Før eksamen velger studenten tekster fra arbeidsmappen til vurderingsmappen
- 1 dialog eller samtale på grunnlag av gruppearbeidet
- 1 refleksjonslogg
- 1 temaarbeid
- 1 tekst på grunnlag av prosjektarbeidet

Arbeidene skal innleveres til avtalt tid og godkjennes av faglærer.

Eksamen
Individuell muntlig eksamen på grunnlag av visningsmappen som varer i ca. 15 minutter. I vurderingen vektlegges muntlig språkbruk, og eksamenen blir vurdert godkjent eller ikke godkjent.

Filesize: 327 KB

Opptakskrav

 • Emnet er for nybegynnere som verken kan snakke eller skrive samisk. I henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning er søkere til samiske nybegynnerkurs og samisk semesteremne unntatt fra kravet om generell studiekompetanse, hvis de har samisk tilknytning etter nærmere regler fastsatt av institusjonen. Bestemmelsen gjelder de som har samisk tilknytning etter følgende alternativer:
   
 • Samer som har mistet språket og vil lære seg samisk, eller
 • Ansatte ved offentlige institusjoner i samiske områder som vil lære seg samisk, eller
 • Andre (f.eks. søker er bosatt i en samisk familie eller i et samisk område og vil lære seg samisk) Søker skal legge ved et kort motivasjonsnotat der forteller hvorfor de ønsker å ta kurset.
   
 • Studieplasser kan forbeholdes utvekslings- og stipendiatsstudenter.

Koordinator

Kappfjell, Lena
E-mail: 
lenak@samas.no