BA - Enkeltemne

Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1

  • Undervisningsspråk: Norsk er hovedspråk i undervisningen. En del av undervisningen kan foregå på andre skandinaviske språk og på engelsk.
  • Undervisningssted: Studiet har en intensiv undervisningsperiode over 7 uker. Undervisningen er vanligvis fysisk på Sámi allaskuvla i Kautokeino.
  • 7 uker intensivundervisning
  • PDF icon Studieplan
  • PDF icon Pensum Samisk kultur- og samfunnskunnskap 1, godkjent 28.05.19
  • Undervisningsplan: TimeEdit
     

Er du interessert i samisk kultur, samfunn og historie? Da er dette studiet for deg!

Studiet er bygget opp for Sámi allaskuvlas «sámi ofelaččat – samiske veivisere», men det kan også egne seg for andre som har behov for kunnskap i og forståelse for samiske samfunnsforhold og historie.
Studiet sikter mot å utvikle en faglig kompetanse og etisk refleksjon i formidling av samiske samfunnsforhold og samisk kultur, samisk historie og samisk mangfold. Videre skal studentene lære kritisk vurdering av ulike fremstillinger av samer i tid og rom.

Studentens eventuelle samiske selvforståelse og studentens egne refleksjoner er vesentlige i studiet. I studiet får man mer kunnskap om ulike samiske kulturelle- og samfunnsmessige forhold, i samisk fortellerkunst og tradisjonsbaserte kulturuttrykk. Studiet gjennomføres gjennom aktiv deltagelse i forelesninger og seminarer, skriftlig arbeid, muntlige presentasjoner og andre aktiviteter.

Del av studieprogram
Studiet kan inngå i ulike bachelorprogram ved Samisk høgskole.

Læringsformer
Vanlige arbeidsformer i studiet er forelesninger, praktiske øvelser, studiebesøk, seminarer, oppgaveløsning og egne muntlige refleksjoner. Arbeid med innhenting og vurdering av informasjon og kritisk tilnærming til kilder er sentralt. Også diskusjoner med refleksjoner over egne erfaringer, etiske refleksjoner og utprøvinger av begrunnelser inngår. Det er en forutsetning at studentene bruker Sámi allaskuvlas læringsplattform i studiet og i kommunikasjon med hverandre og med studiestedet.

Arbeidskrav
Det et krav om at man har deltatt i minst 80% av alle planlagte studieaktiviteter i undervisningsukene, for å kunne fremstille seg til eksamen. Det er studentens eget ansvar å tilegne seg kunnskap fra tapt undervisning. Studentene skal gjennomføre en muntlig presentasjon og fem skriftlige arbeidsoppgaver ut ifra temabolkene i studiet i løpet av undervisningsukene. For å få gå opp til eksamen kreves det også at studenten har utført og fått godkjent seks arbeidsoppgaver.

Eksamen
Eksamen er todelt.

Første del er en 7-dagers skriftlig eksamen på ca. 3000 ord.
I andre del eksamineres kandidatene muntlig om oppgaven og om pensum. Muntlig eksaminasjonstid er på 20 minutter.

Opptakskrav

Vanlige opptakskrav til høyere utdanning. Opptaksgrunnlag kan være enten generell studiekompetanse (fullført videregående utdanning) eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper:
Det forventes at søkere har kjennskap og forståelse for samisk kultur, samfunn og historie fra før av. Studentene bør klare å følge undervisning i temaene uten en grunnleggende innføring i emnene.

Koordinator

lenasgs bilde
Gaup, Lena Susanne
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Lena-Susanne.Gaup@samiskhs.no