BA - Enkeltemne

SÁM 102 Nordsamisk morfologi og syntaks

  • Undervisningsspråk: nordsamisk
  • Undervisningssted: Samisk høgskole
  • 10 studiepoeng
  • Studieplan 

 

I dette studiet blir studentene kjent med paradigmatiske og morfologiske forklaringsmåter. Det betyr blant annet at studentene lærer å forklare og produsere ordformer i henhold til grammatiske bøyningsmønster. Studiet omfatter også grunnprinsippene for orddanning og syntaks. Det inngår fire obligatoriske øvingsoppgaver i studiet.

Studiet er en del av bachelorprogrammet for samisk språk og litteratur, men det er åpent for andre studenter også.

Opptakskrav

  • Krever generell studiekompetanse eller realkompetanse og samiskkunnskaper.  
  • Samiskspråkkrav kan oppfylles på følgende måter: A) for norske søkere kreves det samisk som 1. eller 2. språk på videregåendeskole, B) for finske søkere kreves det samisk som morsmålsstudie eller som fremmedspråkstudie på gymnasnivå, C) for svenske søkere kreves det samisk som morsmål (200 poeng) eller samisk som moderne språk (200-300poeng), eller tilsvarende samiskopplæring etter gjeldende regler. Samiskspråkkrav oppfylles også ved bestått Nordsamisk semesteremne (Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu) 30 studiepoeng, eller ved tilsvarende studuim eller ved bestått språkprøve som Samisk høgskole arrangerer. Hvis det er usikkerhet rundt kompetansenivået til søkeren, så fremmes saken til en faglig vurdering og det behandles i henhold til dette.