Videreutdanning for lærere

PED 170 - Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle. Pedagogik och elevkunskap

 • Kurskod: PED170
 • Studiepoäng: 7,5
 • Studieperiod: Vecka 38 – 51
 • Studiefart: Kvartsfart
 • Studieform: Kursen ges på distans, utan fysiska träffar via en internetbaserad kursplattform där deltagarna håller kontakt med lärare och varandra i arbetet med kursuppgifter. Ett par träffar anordnas online för utbyte av erfarenheter där alla deltar aktivt.
 • Undervisningsspråk: Svenska. Samiska praktiseras mellan studenter vid indelning i samiska språkgrupper.
 • Ansökan görs direkt till Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences. Även deltagare som deltog under utbildningen terminen innan, ska anmäla sig på nytt. Så här görs det.

Syfte
Kursen syftar till att ge dig en införing i språkpedagogiska kunskapsområden och innehåller både ämnesteori och ämnesdidaktik. I relevanta delar utgår den från gällande kursplan i samiska för skolan. Studiet ger dig flera metodiska verktyg för varierande arbetssätt och arbetsformer som stödjer, engagerar och skapar förutsättningar för alla elevers utveckling i det samiska språket. Det att hålla sig uppdaterad vad gäller aktuell forskning kopplas till betydelsen av detta för det faktiska klassrumsarbetet. Efter genomgången kurs ska studenten bland annat

 • ha fått kunskap om och förmåga att använda olika undervisningsmetoder och arbetssätt, samt kunna använda olika undervisningsmiljöer
 • ha fått kunskap och förmåga att ta hänsyn till den enskilda elevens behov och nyttja samverkan med hem och närmiljö för att stötta elevernas lärande och utveckling
 • visa förmåga att utifrån olika styrdokument planera, genomföra och utvärdera samiskundervisningen med syfte att stimulera varje elevs lärande och utveckling i ämnet
   

Om studiet
Utbildningssatsningen, som görs av Sámi allaskuvla i samarbete med Skolverket, består av fyra fristående kurser på 7,5 studiepoäng, som tillsammans ger 30 studiepoäng:

 • PED 170  Lärare i en mångfaldig skola och ett mångfaldigt samhälle  (hösten 2023)
 • SAM603 Samisk språkdidaktik med fokus på muntlig tradition och grundläggande färdigheter (våren 2024)
 • SAM 602 Samisk språkdidaktik med fokus på språkanvändande och berättande texter (hösten 2024)
 • SAM 601 Samisk språkdidaktik med fokus på grundläggande läs och skrivfärdigheter (våren 2025)

Uppdragets målsättning är att erbjuda utbildning som leder till att fler lärare blir behöriga i samiska och därmed till att i förlängningen öka elevernas måluppfyllelse.

Här kan du se korta videos där tidigare studenter som deltagit i utbildningssatsningen berättar hur de upplevde kurserna:

Du finner mer information om denna utbildningssatsning finns på Skolverket. Se: Bli behörig lärare i samiska - Skolverket. Där finns också en intervju med en lärare i samiska om hennes erfarenheter av kursen.

Projektansvarig

Om ni har frågor om registrering, intyg, validering och liknande, då är det Skolverkets kontaktperson och projektansvarig på Sámi allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences som du kontaktar.

Ylva Jannok Nutti 
ylvajn@samas.no
+47 78 44 85 38 /+47 453 95 500

KoordinatorKoordinator är Elisabeth Utsi Gaup och med henne tar ni kontakt om ni vill ha närmare information om kursinnehåll och hur kursen är upplagt.  
elisabethug@samas.no   
+47 78 44 85 22

 

Filesize: 308 KB

Opptakskrav

 • Förutsättningen för deltagande är att den deltagande läraren är anställd (heltid eller deltid) av en skolhuvudman (Sameskolstyrelsen, kommun eller skolans styrelse om det är en fristående skola) i Sverige som har godkänt deltagandet. Det gäller både personer som är legitimerade lärare, men saknar behörighet i samiska, och personer som saknar lärarutbildning, men har kunskaper i samiska.
   
 • Grundläggande behörighet krävs för all utbildning på universitet. Saknar du formell behörighet till en utbildning kan du ändå ha möjlighet att komma in genom så kallad reell kompetens. Har du kanske jobbat länge eller gått någon annan utbildning kan vi pröva om det räcker för att du ska bli behörig.