BA - Enkeltemne

JUO 147 Urfolksjournalistikk

  • Undervisningsspråk: nordsamisk, men skandinaviske språk og engelsk kan bli brukt.
  • Undervisningssted: studiet arrangeres ved lærerstedet Samisk høgskole. Veiledning og innlevering kan gjøres via internett.
  • 5 studiepoeng
  • Studiet er en del av bachelorutdanningen for samisk journalistikk.
  • Studieplan

 

I dette studiet får studentene kjennskap til urfolksmedia.
Temaer som inngår i faget er språk, samfunn og urfolksfortellinger. I dette studiet undersøkes også urfolksmedias mestring og eierskap i en ellers majoritetsdominerende verden.
Faget tar også for seg etiske utfordringer i et lite og gjennomsiktig samfunn. Urfolksjournalistens rolle og arbeidsforhold er i sentrum av undervisningen.  Urfolksjournalistikk og minoritetsmedias grunnprinsipper er at de skal dekke urfolks ytringsfrihet og demokratibygging. Grunnprinsippene har mestring, familie, tradisjoner, kultur og språk som sentrale verdier. Urfolksjournalistikk utfordrer også studentene til å ta del i den globale journalistikken og til å følge internasjonale hendelser. Studentene må ha kunnskap om urfolksrettigheter.  

Opptakskrav

Hvis det er ledige studieplasser, så vil eksterne søkere også bli vurdert. Søkere må oppfylle Samisk høgskole generelle opptakskrav, og ha erfaring fra film- og klippearbeid.

Krever generell studiekompetanse eller realkompetanse og samiskkunnskaper.  

Samiskspråkkrav kan oppfylles på følgende måter: A) for norske søkere kreves det samisk som 1. eller 2. språk på videregåendeskole, B) for finske søkere kreves det samisk som morsmålsstudie eller som fremmedspråkstudie på gymnasnivå, C) for svenske søkere kreves det samisk som morsmål (200 poeng) eller samisk som moderne språk (200-300poeng), eller tilsvarende samiskopplæring etter gjeldende regler. Samiskspråkkrav oppfylles også ved bestått Nordsamisk semesteremne (Davvisámegiela lohkanbadjeoahppu) 30 studiepoeng, eller ved tilsvarende studuim eller ved bestått språkprøve som Samisk høgskole arrangerer. Hvis det er usikkerhet rundt kompetansenivået til søkeren, så fremmes saken til en faglig vurdering og det behandles i henhold til dette.

Koordinator

liviss bilde
Somby, Liv Inger
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Liv-inger.Somby@samiskhs.no