MA - Prográmma

JUO Master in Sámi Journalism from an Indigenous Perspective / Sámi journalistihka mastergráda álgoálbmot perspektiivvas

Photo/govven: Sergey Gavrilov

 • Oahpahusgiella: Eŋgelasgiella
 • Oahpahusbáiki: Guovdageaidnu
 •  90/120 oahppočuoggá


Barggatgo álgoálbmotmediain? Vai áiggutgo bargat álgoálbmotáššiiguin?

De sáhttá dát oahppu leat erenoamáš vejolašvuohta dutnje!


Oahppu čohkke miehtá máilmmi studeanttaid Sápmái. Dát šaddá vásáhus maid muittát eallinagi.
Sámi allaskuvla lea vuosttážiin máilmmis gii fállá dákkár oahpu. Oahpus oaččut alla dási logaldallamiid eamiálbmotperspektiivvas  njunuš áššedovdiid bokte ja oahpásnuvvama ođđa internationála fierpmádagaide.
 

Oahpu govvádus

Eamiálbmotjournalistihkka ovdána dađistaga ja nu dárbbašuvvojit  eambbo profeššunealla áššedovdiid. Sámi allaskuvla lea okta dain moaddásis mii fállá bacheloroahpu eamiálbmotjournalistihkas. Muhto, masteroahppu dán suorggis ii gávdno eará sajis.

Internašuvnnalaš masteroahppu eamiálbmotjournalistihkas lea dasto ođđa dahkamuš ja erenoamáš oahppu media ja journalistihka máilmmis. Seammás doaibmá dát oahppu joatkkan Sámi allaskuvlla journalistihka bachelorprográmmii.

Eamiálbmotmasterprográmma lea oahppu mii addá akademalaš hárjáneami ja čiekŋalis vásiheami journalistihkas, seammásgo guorahalat journalistihka eamiálbmot perspektiivvain.  Okta dehálaš oassi oahpus lea ráhkkanahttit studeanttaid jurddášit maid mearkkaša go leat eamiálbmotjournalista ja leago das dadjamuš journalistihkas. Oahpus hágat teoriijaid ja dutkandiehtagiid journalistihkas, metodaid ja iešvuođaid maid dárbbašat journalistabarggus.

Nugo daddjon, de lea eamiálbmotjournalistihkka čađat ovdáneame ja dan dihte leage dárbu masterohppui. Suorggis váilotge fágalaš oahppan olbmot, geat sáhttet doaibmat dego oahpaheaddjin dahje dutkiin. Eamiálbmotmediain lea maid šaddi dárbu mearrádusdahkkiide ja fágabargiide geain lea eamiálbmotperspektiiva. Masteroahppu galgáge dustet dán dárbbu mii servvodagain lea oahppan journalisttaide, erenoamážit sámi ja eamiálbmotjournalisttaide.

Oahppu galgá maid addit vuođu vásáhusaid, árvvuid ja fágalaš vuoruhemiid lonohallamii eamiálbmotguovlluid journalisttaide. Oahppu galgá geasuhit studeanttaid sihke sámis ja eará eamiálbmotguovlluin, ja studeanttaid geat beroštit erenoamážit eamiálbmotáššiiguin vai eamiálbmot- ja eará servvodagat ožžot mediabargiid, akademihkkariid ja politihkkariid.

Oahppu lea huksejuvvon guovtti váldofáttáin mat leat journalistihkas ja mediadiehtagis, ja eamiálbmotmediat ja journalistihkka eamiálbmotoktavuođain deattuhuvvot erenoamážit. Váldofáttáid siskkobealde biddjo deaddu daidda fáttaide:

 • Teoriija ja metoda journalisttalaš dutkamis
 • Gálduid, journalisttaid ja servvodaga gaskavuohta
 • Mediaetihka ja lágaid teoriijat ja praksisa
 • Media ja eamiálbmotpolitihkka
 • Eamiálbmotjournalistihka rolla ja media girjás servvodagas
   

Prográmma sisdoallu

Vuosttaš jagi: 1. ja 2. lohkanbadji

 • Vuosttaš lohkanbajis fállát vuđolaš diehtaga eamiálbmot journalistihkas ja journalistihka etihkas.
 • Nuppi lohkanbajis fállat diehtaga journalistihkas ja journalistihkalaš dutkamis. Masterdutkosa teoriijaid ja metodaid, diehtaga ja máhtolašvuođa.

Nuppi jagi: 3. ja 4. Lohkanbadji

 • Fokus biddjo teorehtalaš ja metodalaš máhtolašvuhtii, masterdutkosa čállimii, semináraide ja válljenfáttáide dakko gos lea vejolaš ja heivvolaš.
 • Vurdojuvvo ahte studeanttat válljejit teorehtalaš (60 oahppočuoggá) dahje praktihkalaš  (30 oahppočuoggá)masterdutkosa. Dat vuosttaš addá vuođu doavttirgrádaohppui.

MASTERDUTKOS II (30 oahppočuoggá):

Masterdutkosa nubbi oassi lea friddja, go prográmmas lea addojuvvon vejolašvuohta čállit masterdutkosa mii addá 30 oahppočuoggá. Studeanttat geat válljejit 30 oahppočuoggá, olahit 90 oahppočuoggasaš mastergráda. Studeanttat geat válljejit čállit masterdutkosa mii addá 60 oahppočuoggá, sáhttet joatkkit oahpuin go mastergrádas lea 120 oahppočuoggá.

 

Oktavuohta

Oahppohálddahus ovttas fágakoordináhtoriin vástida du jearaldagaide oahpu birra.
 Sáddes e-poastta  čujuhussii indigenous_journalism@samiskhs.no

Eambbo dieđut oahpu ja Guovdageainnu birra gávdnojit dáppe Indigenous journalism.


Mii vuorddašit du jearaldagaid!

 

CURRICULUM for Master in Sámi Journalism from an Indigenous Perspective 90/120 ECTS Credits
Filesize: 492 KB

Sisabeassangáibádusat

 • Bachelorgráda: Journalistihkas, servvodatoahpuin dahje humaniora oahpuin, dahje:
 • cand.mag gráda, dahje:
 • Eará gráda dahje bargopraksisa unnimusat 3 jagi, dahje,
 • Gráda mii § 3-4 Norgga universitehta ja allaskuvllaid lága ektui lea seammá go namuhuvvon grádat dahje eará oahput.
 • Ohccis berre leat guokte jagáš relevánta bargovásáhusat.

Prográmma iešvuođa dihte sáhttet eará dokumenterejuvvon kvalifikašuvnnat maid dohkkehuvvot.

Gáibiduvvo ahte studeanttat ipmirdit ja máhttet eŋgelasgiela. Visot logaldallamat lea eŋgelasgillii. Ohccit fertejit maid duođaštit čuovvovaš giellagáibádusaid:

 • Sámi ohccit galget duođaštit sáme- ja eŋgelasgiela máhtu.
 • Olgoriikalaš ohccit galget duođaštit eŋgelasgielmáhtu
  • Giellamáhtu galgá duođaštit ovddeš oahpuid dahje giellageahččaleami bokte:
  • Sámegielgeahččaleami dahje internašuvnnalaččat dohkkehuvvon eŋgelasgielgeahččaleapmi.

Go studeanttat leat ožžon oahpposaji, de eai biddjo šat liige gáibádusat ovttaskas kurssaid dáfus.

FUOMÁŠ: Dehálaš áigemearit