Year program

OAP Praktihkalaš pedagogalaš oahppu

  • 60 oahppočuoggá (30 oč pedagogihkka + 30 oč fidno-/fágadidaktihkka)
  • Oahpu lágideapmi: Ollesáiggeoahppu. 60 beaivvi láidestuvvon hárjehallan skuvllas.
  • Oahpahusgiella: Sámegiella. Logaldallamat sáhttet maid leat skandinávalaš- dahje eaŋgalašgillii.

Bargovejolašvuođat
Leat go don lohkan fágaid mat oahpahuvvojit skuvllas? Háliidivččet go oahpaheaddjevirggi, muhto váilu pedagogalaš gelbbolašvuohta? Praktihkalaš pedagogalaš oahppu (PPO) addá oahpahangelbbolašvuođa dan fágasuorggis, mas leat ovdal váldán alit oahpu. Geahča gáibádusaid virgáibidjamii ja oahpaheapmái láhkaásahusas.

Sámi allaskuvla fállá 2018 čavčča praktihkalaš-pedagogalaš oahpu sidjiide geain lea fágavuođđu boazodoalus dahje sámegielas. Eaktun lea ahte gártá studeantajoavku doarvái stuora joavku ja ahte gávdnat siskkáldas resurssaid ja doarvái hárjehallanbáikkiid.

Sisdoallu

Oahppu kvalifisere áimmahuššat oahpu sámi dilálašvuođain, dás dovdat eamiálbmogiid stáhtus riikkaidgaskasaččat, ja sámi mánáid ja nuoraid riekti oahpahussii iežaset giela ja kultuvrra vuođul. Vuolggasadjin lea sámi oahppan- ja bajásgeassinvuogit. Eamiálbmotdidaktihkas lea guovddáš sadji, ja hástalusat mat gusket gažaldagaide mo sáhttá sámi skuvlla ovdánahttit.

Oahppanteoriijain ja bargohárjehallamiin oahpat plánet, čađahit ja árvvoštallat oahpahusa.

Stipeandavejolašvuođat
Iskka Sámedikki stipeandaortnegiid ja Oahpahusdirektoráhta ortnegiid skuvlaeaiggádiidda.

Fuomáš!
2019 čavčča rájes čavgejuvvo sisabeassangáibádus PPO dábálaš oahpahusfágaid váras. Dan rájes gáibiduvvo masteroahppu jus galggat beassat PPO:ii.
Geahča láhkaásahusa PPO, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-21-1771

Entrance requirements

Sisabeassaneaktun lea:

  • 180 oahppočuoggá universitehta- dahje allaskuvlaoahppu. Unnimusat 60 oahppočuoggá čiekŋudeapmi oahpahusfágas, sámegielas dahje boazodoalus.
  • Sámegielgáibádus: Sámegiela gáibádusa sáhttá deavdit čuovvovaš vugiid mielde: Norgga joatkkaskuvllas sámegiella 1. dahje 2. giellan 2, Suoma logahagas eatnigielladutkkus dahje guhkes amasgielladutkkus ja Ruoŧa gymnásas eatnigiellan (modersmål 200 čuoggá) dahje ođđaáigásaš giellan (moderna språk 200-300 čuoggá) dahje vástideaddji sámegieloahppu doaibmi njuolggadusaid mielde. Sámegiela gáibádusa sáhttá maid deavdit sámegiela lohkanbadjeoahpuin, 30 oahppočuoggá, dahje vástideaddji oahpuin dahje ceavzit giellageahččaleami maid Sámi allaskuvla lágida. Jus lea eahpesihkarvuohta man dási gelbbolašvuohta ohccis lea, de ášši ovddiduvvo fágalaš árvvoštallamii ja meannuduvvo dán vuođul

Muđui čujuhit universitehtaid ja allaskuvllaid oktasaš sisaváldinnjuolggadusaide 
Forskrift om opptak til høyere utdanning.
Kápihttal 6 vuođul gáibiduvvo politiijaduođaštus oahpuin gos studeanttat leat oktavuođas mánáidgárdemánáiguin ja ohppiiguin dahje earáiguin oassin hárjehallamis.

Koordinator

mathisb's picture
Bongo, Mathis Persen
Phone: 
Mobile: 
E-mail: 
Mathis-Persen.Bongo@samiskhs.no

Studenten

Olles PPO-oahppu ja measta visot lohkanmearri lea sámegillii. Beassat hárjehallamii gos oaidnit movt oahpaheaddji bargu lea.
Portrettbilde av Inger Márjá Nilut
Inger Márjá Nilut