BA - Half-year programme

OSK 1000 - Osku ja eallináddejupmi Sámis

 • Oahpahusgiella: davvisámegiella, muhto heivehuvvo sidjiide geat máhttet skandinávalaš gielaid
 • Oahpahusbáiki: Sámi allaskuvllas
 • 15+15 oahppočuoggá
 • Oahppoplána
 • Deaivvadeamit: Vahkku 40 ja 47 čakčalohkanbajis
 • Oahpu álgin: 01.10. dii. 09.00

Beroštatgo Sámi oskkolašvuođas ja vuoiŋŋalaš historjjás?

Kurssas oaččut obbalohkái álgooahpu Sámi oskkolašvuođa historjjá ja dálá áiggi birra.

Oahppu lea guovtti oasis ja čađahuvvo ná:

 • OSK 1001, Osku ja eallináddejupmi Sámis 1 – Historjjálaš oassi, 15 oč
 • OSK 1002, Osku ja eallináddejupmi Sámis 2 – Dálááiggis, 15 oč

Kurssa vuosttaš oassi lea eanas historjjá birra. Guovddážis dás lea doaibmi sápmelaččaid loktet ovdan, ja láhčit dili beassat ságastallat historjjálaččat ovddemusat adnon dulkonvugiid birra ja movt dat ain báidnet min odne. Kurssas maiddái váldo ovdan dat movt iešguđet áiggiid dutkan lea báidnán Sámi oskkolašvuođa muitalusaid.

Kurssa nuppi oasis gis guorahallat Sámi dálá oskkolaš eallima. Sihke girkoeallin, ođđavuoiŋŋalašvuohta ja árgabeaivvi vuoiŋŋalaš  vierut leat sáhkafáddán. Kurssas váldit ovdan otná ságastallamiid oskkolaš vieruid ja doaibmavugiid birra, man vuođul studeanta sáhttá doaimmahit ságastallamiid ain ovddas guvlui. Lágiduvvojit oanehis oahppomátkkit kursaváccidettiin.

Min mielas kursa heive bures sidjiide geat beroštit Sámi oskkolašvuođas ja vuoiŋŋalašvuođas. Dasa lassin heive bures girkolaš bargiide ja oahpaheddjiide geat barget sámi guovlluin ja háliidit buoridit iežaset gelbbolašvuođa dán suorggis.

Kursa dollojuvvo davvisámegillii, muhto heivehuvvo maiddái sidjiide geat máhttet eará skandinávalaš gielaid. Goappáge 15 oahppočuoggásaš oasis dollojuvvojit guokte vahkkosaš čoagganeami Sámi allaskuvllas Guovdageainnus. Studeanttat maiddái besset leat fárus digitála luohkkálanjas, man bokte ožžot dieđuid ja besset leat sáhkalagaid kursajođiheddjiiguin.

Lea vejolaš čađahit kurssa oktan olles kursan, 30 oahppočuoggásaš kursan, dahje juo guokte 15 oahppočuoggásaš kursan. Mii ávžžuhit buohkaid čađahit olles kurssa. Deaivvadanvahkut: vahkku 40 ja 47.

(Mii giitit Sámi girkoráđi, Girkolaš Oahpahusguovddáža Davvin ja UiT Norgga árktalaš universitehta ovddasbarggu ovddas kurssa olis.)

 

Bures boahtin Sámi allaskuvlii! Jus dus ležžet gažaldagat kurssa sisdoalu birra de sáhtát bivdit koordináhtora Lovisa Mienna Sjöberg ságaide. Jus dus ležžet gažaldagat ohcama dahje eará praktihkalaš áššiid birra, de sáhtát bivdit Sámi Allaskuvlla oahppohálddahusa ságaide.

_____________________

 • Undervisningsspråk: nordsamisk men är tillrättalagd för skandinavisktalande
 • Undervisningssted: Samisk høgskole
 • 15+15 studiepoeng
 • Studieplan
 • Samlinger: Uke 40 og 47 i høstsemesteret
 • Studiestart: 01.10.18 kl 09.00

Intresserar du dig för religiös och andlig historia i Sapmi?

Kursen ger en generell införing i den religiösa historien och samtiden i Sápmi. Kursen består av två delar och är uppbyggd på följande sätt:

Kursens första del är i huvudsak historisk, Det läggs vikt på att lyfta fram samiska aktörer och att lägga tillrätta för att diskutera historiska tolkningsföreträden och hur det präglar oss idag. Kursen belyser också hur forskning i olika tider präglat berättelserna om religiositet i Sàpmi.

Andra delen av kursen fokuserar på dagens religiösa liv Sápmi, både kyrkoliv, nyandlighet och andliga traditioner i vardagen tematiseras. Kursen belyser aktuella debatter kring religiösa traditioner och praxis idag, och ger studenten ett grundlag för att ta dessa samtal vidare. Det läggs tillrätta för mindre studiebesök under kursens gång.

Vi tänker att kursen passar för den som är intresserad av religiositet och andlighet i Sápmi. I tillägg passar den för kyrkligt ansatta och lärare som arbetar i samiska områden och vill ha kompetensutveckling på det området.

Kursen går på nordsamisk men är tillrättalagd för skandinavisktalande. För varje 15 poängsmodul hålles två veckosamlingar på Sámi allaskuvla i Kautokeino, studenterna har också tillgång till ett digitalt klassrum där information och kontakt med studenter och kursledare är möjlig.

Det är möjligt att ta kursen som en hel kurs, 30 poäng, eller som två 15-poängskurser. Vi anbefaller alla att ta hela kursen. Samlingsveckor under hösten är v. 40. och v. 47.

(Vi tackar Samisk kirkeråd, Kirkelig utdanningssenter i Nord och  UiT - Norges arktiske universitet för samarbete kring kursen.)

 

Bures boahtin Sami allaskuvlii! Om du har frågor kring innehåll, kontakta koordinator Lovisa Mienna Sjöberg. Har du frågor om ansökan eller andra praktiska frågor, kontakta studieadministrationen på Sami allaskuvla.

Entrance requirements

 • Oppalaš lohkangelbbolašvuohta dahje reálagelbbolašvuohta

Koordinator

lovisas's picture
Sjøberg, Lovisa Mienna
Phone: 
E-mail: 
Lovisa-Mienna.Sjoberg@samiskhs.no